توابع رسم دو بعدی در متلب

دستورات پايه  ترسيمات در مطلب :

       در جدول زير تعدادي از توابع پايه در ترسيمات را مشاهده مينمائيد :

تابع

توضيح

plot

ترسيم دوبعدي مفروضات با مقياس خطي هر دو محور

plot3

ترسيم سه بعدي مفروضات با مقياس خطي محورها

loglog

ترسيم دو بعدي مفروضات با مقياس لگاريتمي هر دو محور

Semilogx

ترسيم دوبعدي با مقياس لگاريتمي محورx و خطي محور y

Semilogy

ترسيم دوبعدي با مقياس خطي محور x و لگاريتمي محور y

Plotyy

ترسيم با تيك زدن محور yها در سمت راست و چپ

 

تابع plot در مطلب  :

       اين تابع براي ترسيمات دو بعدي بكار ميرود ، فرمت كلي بكارگيري آن بصورت زير است :

plot(Y)

plot(X1,Y1,...)

plot(X1,Y1,LineSpec,...)

plot(...,'PropertyName',PropertyValue,...)

h = plot(...)


(plot(y : براي ترسيم بردار y بصورت خطي بكار ميرود ، بدين صورت كه به ازاء هر y بك x به آن نسبت ميدهد كه دقيقا برابر با مقدار y است در واقع ميتوان بيان كرد كه ترسيم اين تابع حالت خاصي از plot(x,y) است كه در آن x=y ميباشد .

(plot(x,y  : براي ترسيم بردار هاي x,y در فضاي دوبعدي بكار ميرود ،y ميتواند به عنوان تابعي از x بيان شود اينكه كدام بردار بر محور افقي و كداميك بر محور قائم قرار ميگيرند بستگي به ترتيب قرارگيري در تابع ترسيم دارد بطور مثال اگر تابع ترسيم رابفرم plot(y,x) بنويسيم محور افقي محور مربوط به y خواهد شد .

مثال :مطلوبيست ترسيم تابع y=Sinx در بازه  .

حل :ياد آوري ميشود كه كليه محاسبات توابع مثلثاتي در مطلب برحسب راديان ميباشد ، لذا حتما تبديل درجه به راديان را در برنامه هاي خود اعمال كنيد :

x=0:pi/100:2*pi;

y=sin(x);

plot(x,y)

grid on

 

 

  شما ميتوانيد چندين نمودار را با بكارگيري پي در پي x,y در يك پنجره ترسيم نمائيد :

x=0:pi/100:2*pi;

y1=sin(x);

y2=sin(x-0.25);

y3=sin(x-0.5);

plot(x,y1,x,y2,x,y3)

grid on

 

    تغيير فرمت ترسيم خطوط :

به دلخواه ميتوانيد در تابع ترسيم نوع خط را انتخاب نمائيد،كافيست فرمت خط را بعد از هر x,y در تابع ترسيم در داخل كوتيشن بنويسيد ، براي مثال :

x=0:pi/100:2*pi;

y1=sin(x);

y2=sin(x-0.25);

y3=sin(x-0.5);

plot(x,y1,'-',x,y2,'--',x,y3,':')

grid on

 

 

  رنگ خطوط :

       رنگهاي كه ميتوان براي خطوط بكار برد عبارتند از سفيد (w ) ، آبي ( b )، سبز (g )، قرمز (r ) ،سياه (k )،ارغواني(m) ، و فيروزه اي (c )و زرد(y ) ؛ البته ميتوانيد از جعبه رنگ نيز استفاده نمائيد و رنگ دلخواه خود را ايجاد كنيد جعبه رنگ مطلب يك بردار سطري حاوي سه آرايه ميباشد  كه نماينگرسه رنگ اصلي (قرمز وسبزو  آبي يا RGB ) ميباشد ، هركدام مابين 0 و 1 قرار دارند ، بدين صورت بيان كنيم كه شما سه قوطي از سه رنگ اصلي را درايد و به هر نسبتي كه بخواهيد ميتوانيد باهم تركيب كنيد ، با اين عمل شما قادريد 17000000 رنگ مختلف ايجاد كنيد ،اگربخواهيد نوع خط و رنگ آنرا تغيير دهيد ، كافيست بعد از تغيين فرمت نوع خط رنگ آنرا نيز در داخل كوتيشن بنويسد به مثالهاي زير توجه فرمائيد :

مثال : ترسيم خطوط بترتيب به رنگهاي قرمزو سياه و آبي :

x=0:pi/100:2*pi;

y1=sin(x);

y2=sin(x-0.25);

y3=sin(x-0.5);

plot(x,y1,'r',x,y2,'k',x,y3,'b')

grid on

 

  مثال : ترسيم خطوط به ترتيب با فرمتهاي :و رنگ سياه ، *و رنگ ارغواني ، o و رنگ آبي .

 

x=0:pi/100:2*pi;

y1=sin(x);

y2=sin(x-0.25);

y3=sin(x-0.5);

plot(x,y1,':k',x,y2,'*m',x,y3,'ob')

grid on

 

  مثال : استفاده از جعبه رنگ براي تعيين رنگ خط ،كافيست بعد از نوشتن دستورcolor داخل كوتيشن درصد تركيب رنگهاي اصلي را بنويسيم .

x=0:pi/100:2*pi;

y=sin(x);

plot(x,y,'color',[.2  .1  .8])

 

در زير نمونه اي از اين تركيب رنگها آورده شده است :

       RGB        ValueShort            NameLong Name

[1 1 0]          y                      yellow

[1 0 1]          m                      magenta

[0 1 1]          c                      cyan

[1 0 0]          r                      red

[0 1 0]          g                      green

[0 0 1]          b                      blue

[1 1 1]          w                      white

[0 0 0]          k                      black

 

جدول فرمت نوع خط :

Symbol                    Line Style       

  -                       solid line (default)

  --                      dashed line

  :                       dotted line

  -.                      dash-dot

  +                       plussign

  O                       circle

  *                       asterisk

  .                       point

  x                       cross

  s                       square

  d                       diamond

  ^                       upward pointing triangle

  V                       downward pointing triangle

  >                       right pointing triangle

  <                       left pointing trianglepfive

  -                       pointed star (pentagram)

  h                       six-pointed star (hexagram)

 

تغيير ضخامت خطوط ترسيم :

با استفاده از تابع linewidth ميتوان ضخامت خط را به دلخواه تغيير داد نحوه بكارگيري بفرمت زير است :

         plot(x,y,’linewidth’,size)

منظور از size ضخاممت مورد نظر است 0 مثلا2يا 15و ....)

مثال :

x=0:pi/100:2*pi;y=sin(x);plot(x,y,'linewidth',8)

 

به نقاطي كه منحني ترسيم تغيير زاويه يا شيب ميدهد اصطلاحا Marker'  گفته ميشود، درصورت تمايل همانند تنظيمات خطوط ميتوانيد Marker را نيز تنظيمات رنگ و ضخامت و ... اعمال نمائيد به مثال زير گوياي كلي نحوه اعمال اين تغييرات است :

x = -pi:pi/10:pi;

y = tan(sin(x)) - sin(tan(x));

plot(x,y,'--rs','LineWidth',2,...

                'MarkerEdgeColor','k',...

                'MarkerFaceColor','g',...

                'MarkerSize',10)

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.