مقدمات رسم نمودار های دو بعدی

مقدمه :

       در اين بخش تكنيكهاي ترسيم داده ها و توابع ،ويرايش ترسيمات ، تغيير وتنظيم محورهاي مختصات و فرمت آنها ، تغيير ديد ترسيم ، پنجره جزئيات ترسيم و نحوه تغيير آن ، دستورات پايه و اساسي در ترسيم ، تمايش چند ترسيم در يك پنجره و اضافه كردن برچسب محورها ، بيان انواع ترسيمات ستوني و دايروي و ... نحوه ايجاد تصوير ، تغيير و ايجاد پنجره هاي ترسيم ، كنترل رنگ و نور ، ترسيمات سه بعدي و شبكه بندي و فيلم برداري و نورپردازي و ... وتوابع حجم و ... در نرم افزار متلب ( matlab ) خواهيم پرداخت .

يك مهندس براي بيان منظور خود در طراحي و محاسبات براي ديگران بايستي قابليت كار با نمودارها و ترسيمات را داشته باشد چراكه براي ديگران خيلي دلپذيرتر است تا بجاي ستون عظيمي از اعدادو فرمولها با يك شكل و تصوير منظور فرد مقابل را درك نمايند ، چه بسا كه تصاوير در بسياري از مواقع از كارآمادترين ابزارها ميباشند.

لذا در نرم افزار مطلب اين قابليت پيش بيني گرديده و در عاليترين صورت به آن پرداخته شده است ، بطوريكه شما قادريد با يكسري توابع ساده ، تصاوير و ترسيمات جالبي را ايجاد نمائيد ، جعبه ابزار رنگ مطلب حاوي بيش از هفده ميليون رنگ مختلف ميباشد كه با استفاد از آن شما ميتوانيد تصاوير نزديك به واقعيت را بسازيد ، در زيريك تصويري كه با استفاده از توابع رياضي ترسيم گرديده به همراه برنامه ترسيم  مشاهده مينمائيد :

 

clear X map;

imglist = {'flujet', ... Fluid Jet

           'spine', ... Bone

           'gatlin', ... Gatlinburg

           'durer', ... Durer

           'detail', ... Durer Detal

           'cape', ... Cape Cod

           'clown', ... Clown

           'earth', ... Earth

           'mandrill', ... Mandrill

           'spiral'};

 

colorlabels = {'default', 'hsv','hot','pink',...

               'cool','bone','prism','flag',...

               'gray','rand'};

 

load(imglist{4},'X','map');

imagesc(X);

colormap(map);

%colormap(colorlabels{1});

axis off;

 

كار با ترسيمات و تصاوير  را از اين هم ميتوان فراتر برد بطوريكه با استفاده از يك سري دستورات شما ميتوانيد تصاوير متحرك و انيميشن ايجاد كنيد ، و براي برنامه هاي شبيهه سازي و ... بكار ببريد .

 

 نگاهي كلي به گرافيك مطلب :

       در اين بخش  تيپ كلي دستورات ترسيم ، تكنيكهاي براي تغيير و تنظيم تصوير ، ذخيره كردن ترسيمات ، بكار گيري پنجره تنظيم (Property Editor  ) ، و بيان اساس آناليز استاتيكي و ترسيم نتايج  بيان خواهند گرديد .

 

ترسيم مفروضات :

       پروسه زير روند كلي ترسيم را به شما نشان ميدهد ، شما ميتوانيد با تنظيم گامهاي ترسيم ، بترتيب با مفروضات خود ، اقدام به ترسيم داده هاي خودتان نمائيد و تنظيمات رنگ و نور و محورهاي مختصات و نوع خط وضخامت آن و جداول راهنماي ترسيم و ... را نيز بر ترسيمه خود اعمال نمائيد :

گام

كد ( دستور) مورد نظر

1 – آماده كردن داده هايتان

x=0:0.2:12

y1=Bessel(1,x);

y2=Bessel(2,x);

y3=Bessel(3,x);

2 -  انتخاب يك پنجره از محيط ترسيم

figure(1)

subplot(1,1,1)

3 -  فراخواني المانهاي ترسيم

h=plot(x,y1,x,y2,x,y3);

4 – تنظيم مشخصات خطوط ترسيم

 

 

 

set(h,’linewidth’,2)

set(h,{‘linestyle’},{‘—‘;’:’;’-.’})

set(h,{‘color’},{‘r’;’g’;’b’})

5 – تنظيم محدوده محورهاي مختصات و گره بندي پنجره ترسيم

 

axis([0 12 -0.5 1])

grig on

6 -  نوشتن حاشيه محورهاي مختصات و علائم راهنماي ترسيم و نوشتن متن

 

 

 

 

 

xlabel(‘Time’)

ylabel(‘Amplitude’)

legend(h,’First’,’Second’,’Third’)

title(‘Bessel functions’)

[y,ix]=min(y1);

text(x(ix),y,’First Min\rightarrow’,…

       ‘Horizontalalignment’,’right’)

7 – بيرون فرستادن ترسيم

print –depsc –tiff –r200 myplot

 

 در زير ترسيمه برنامه فوق در مطلب را مشاهده ميكنيد :

 

 

تشريح يك ترسيم در مطلب :

براي مثال پنجره ترسيم نمودار برنامه قبل ( تابع Bessel ) را در نظر بگيريد :

 

 

طريقه تغيير و تنظيم ترسيم در مطلب:

در پنجره ترسيم (figure)  نوار ابزار زير را مشاهده خواهيد كرد :

 

 

همانگونه كه از نوار ابزار فوق مشاهده ميشود شما بعد از ترسيم  نمودار در متلب ميتوانيد حول محورهاي مختصات نمودار مربوطه را دوران دهيد و بهترين نما را انتخاب نمائيد و در صورت لزوم بزرگنمائي و يا كوچك نمائي را به مقدار مورد نظر اعمال كنيد ، البته همگي اين تغييرات با استفاده از توابع و دستورات مربوطه نوشته شده در M-file   قبل از ترسيم قابل تنظيم و تغيير ميباشند ،ذخيره كردن پنجره ترسيم توسط پسوند ( .fig ) ميباشد ، البته در صورتيكه بخواهيد از ترسيمات خود در خارج از محيط مطلب مثلا در word استفاده نمائيد انتخاب اين پسوند مناسب نيست براي اين منظور از منوي file آيكن Export  را انتخاب نموده و سپس پسوند مورد نظر ( معمولا bmp و يا jpg ) را انتخاب نمائيد تا پنجره ترسيم به عنوان يك فايل نقاشي و يا منظره ذخيره گردد .

يكي از كاربرديترين آيكن هاي نوار ابزار فوق ، آيكن تغييرو تنظيم ترسيم يا ( Edit plot ) ميباشد ،  با انتخاب اين ابزار شما هر قسمت از پنجره ترسيم (اعم از محورهاي مختصات ترسيم ، نمودار ، پنجره ترسيم ) را كه مايل بوديد ميتوانيد با فعال كردن اين آيكن و دوبار كليك چپ موس ، به جزئيات و تنظيمات مربوطه دست يافته و مطابق دلخواه خود آنرا تغيير و يا تنظيم نمائيد . در زير به تشريح اين مطلب ميپردازيم( البته لازم به ياد آوري است كه تمامي مراحلي كه بيان ميشود با استفاده از توابع و دستورات نوشته شده در M-file قابل اعمال است كه بعدا بيان خواهند گرديد :

 

تغيير و تنظيم محورهاي مختصات در مطلب :

       در پنجره ترسيم بعد از انتخاب منوي edit  برروي محورهاي مختصات ( در داخل چارجوب محورهاي مختصات و نقطه اي كه نمودار يا شكل ترسيمه در آن نباشد ) ، پنجره زير در مقابل شما ظاهر خواهد شد :

 

 

جزئيات مربوط به برچسب محورها  در مطلب:

 

جزئيات مربوط به نما در مطلب :

 

 

 

 

 

 

آيكن بعدي (Lights ) مربوط به تنظيمات نور و محل قرارگيري منابع نوري است .

در منوي view شما ميتوانيد زاويه ديد ترسيمات را به دلخواه تغيير و تنظيم نمائيد و زاويه را برحسب مقياس درجه به دلخواه تنظيم نمائيد به عبارت ديگر همانند آنست كه شما دريچه يك دوربين به ترسيمات نگاه ميكنيد و به دلخواه ميتوانيد محل وموقعيت ديد خود را تغيير دهيد :

 

 

و آخرين آيكن منوي info ميباشد كه در اين منو شما ميتوانيد رنگ پيرامون چارجوب ترسيم و جزئيات نوشتاري مربوط به آن و همچنين به جزئيات زير مجموعه هاي پنجره ترسيم (مانند جزئيات نمودار و  legend و ... ) دست يافته و در صورت نياز تغييرات لازمه را اعمال نمائيد :

 

البته درست است كه شما از منوي info شما قادريد به جزئيات نمودار های ترسيم شده و زير مجموعه هاي آن دسترسي پيدا كنيد وليكن با استفاده از ابزار edit و كليك كردن بر قسمت مورد نظر مستقيما وارد جزئيات مربوط به آن قسمت گرديد .با كليك راست موس نيز در هر قسمت ميتوانيد به جزئيات رنگ و ضخامت و .... دسترسي پيدا كنيد . براي تسط بر اين قسمت توصيه ميگردد كه نموداري را ترسيم نموده و با استفاده از پنجره جزئيات (property editor ) جزئيات را تغيير دهيد و نتيجه را مشاهده نمائيد . لازم به يادآوري است كه بعد از ايجاد تغييرات كليد Appely را براي اعمال تغييرات فشار دهيد .

درزير پنجره مربوط به خط نمودار ترسيمه مثال فوق نشان داده شده است :

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.