تابع رسم نمودار سه بعدی در متلب plot scatter

 ، ترسيمات سه بعدي در نرم افزار متلب (  matlab ) داراي توابع متعددي و توانمندي است كه شما را قادر ميسازد تا براحتي به ايجاد اشكال فضائي بپردازيد ، و همچنين با جعبه ابزار نور و رنگ ميتوانيد فضائي دلپذير براي ترسيم خود ايجاد كنيد ، با قرار دادن منبع نوري در نقاط مختلف به اصطلاح خواهيد توانست بعد چهارمي به نماي خود در نمودار رسم شده در نرم افزار متلب ( matlab ) بيفزائيد .

 رسم نمودار ها علاوه بر گرفتن خروجی از کدهای متلب ( matlab )، در رسم نمودار ها از داده های موجود نیز ، کاربرد بسیار دارد.

 تابع plot3 در نرم افزار matlab :

 plot3(X1,Y1,Z1,...)

plot3(X1,Y1,Z1,LineSpec,...)

plot3(...,'PropertyName',PropertyValue,...)

h = plot3(...)

 مثال :

t = 0:pi/50:10*pi;

plot3(sin(t),cos(t),t)

grid on

axis square


-

[X,Y] = meshgrid([-2:0.1:2]);

Z = X.*exp(-X.^2-Y.^2);

plot3(X,Y,Z)

grid on

 x = rand(100,1)*16 - 8;

y = rand(100,1)*16 - 8;

r = sqrt(x.^2 + y.^2) + eps;

z = sin(r)./r;

xlin = linspace(min(x),max(x),33);

ylin = linspace(min(y),max(y),33);

Z = griddata(x,y,z,X,Y,'cubic');

mesh(X,Y,Z) %interpolated

axis tight; hold on

plot3(x,y,z,'.','MarkerSize',15) %nonuniform

تابع ترسيم scatter3 در نرم افزار متلب ( matlab ):

scatter3(X,Y,Z,S,C)

scatter3(X,Y,Z)

scatter3(X,Y,Z,S)

scatter3(...,markertype)

scatter3(...,'filled')

h = scatter3(...,)

 


   [x,y,z] = sphere(16);

X = [x(:)*.5 x(:)*.75 x(:)];

Y = [y(:)*.5 y(:)*.75 y(:)];

Z = [z(:)*.5 z(:)*.75 z(:)];

S = repmat([1 .75 .5]*10,prod(size(x)),1);

C = repmat([1 2 3],prod(size(x)),1);

scatter3(X(:),Y(:),Z(:),S(:),C(:),'filled'), view(-60,60)

 انجام پروژه با نرم افزار متلب ( matlab ) پذیرفته میشود. جهت سفارش پروژه با ما تماس بگیرید.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.