آموزش آدرس دهی ارایه ها در نرم افزار متلب

حال x مثال قبلي را كه بصورت زير در نرم افزار متلب تعريف شده را در نظر بگيريد :

x=[0,.1*pi,.2*pi,.3*pi,.4*pi,.5*pi,.6*pi,.7*pi,.8*pi,.9*pi,pi];

 كه شامل 11 المان كه در يك سطر و 11 ستون ا قرار دارند مي باشد ،  در رياضيات به آرايه فوق آرايه يك سطر و 11 ستون گفته مي شود و با عبارت 11*1  نشان داده مي شود . و يا براي سادگي به آن آرايه اي بطول 11 نيز گفته مي شود .

به المانهاي يك آرايه اصطلاحا زير آرايه گفته مي شود و براي آدرس دهي آنها در متلب به يك زير آرايه بدين صورت عمل مي گردد :

               ( شماره ستون زير آرايه مورد نظر) نام آرايه

مثلا (x(1 يعني اولين المان آرايه x كه 0 ميباشد و يا (x(4  اشاره به المان يعني عدد.3*pi  مي باشد.  هر عملياتي بر روي آرايه ها انجام پذيرد خروجي نيز در matlab بصورت آرايه مي باشد يعني شما مي توانيد بعد ازانجام محاسبات رياضي بر روي آرايه هاي كه در يك پارامتر خاص ذخيره كرده ايد با آدرس دهي به المانهاي آن نيز دست يابيد  :

مثال : برنامه زير را در يك M-file در نرم افزار متلب نوشته و اجرا نمائيد :

clc;

clear all;

u=[11  sin(pi/15)  1-2i  (1+tan(2*pi/3))^(1/3)  27];

y=u*cos(pi/6)

t=y.^2+1

w=t+0.1*u-y/5

s=w(2)+0.1*t(1)

q=y(3)+1

e=t(2)

h=y(1:4)

خروجي برنامه بصورت زير مي باشد :

 

y =

  Columns 1 through 5

 

9.5263  0.1801  0.8660 - 1.7321i  0.3903 + 0.6759i  23.3827         

 

t =

  1.0e+002 *

  Columns 1 through 4

0.9175    0.0103   -0.0125 - 0.0300i    0.0070 + 0.0053i

 

  Column 5

   5.4775         

 

w =

  1.0e+002 *

 

  Columns 1 through 4

 

0.9094   0.0102  -0.0132 - 0.0285i   0.0066 + 0.0047i

 

  Column 5

 

   5.4577         

 

s =

   10.1922

 

q =

   1.8660 - 1.7321i

 

e =

    1.0324

 

h =

 

9.5263   0.1801   0.8660 - 1.7321i   0.3903 + 0.6759i

 

 نكته مثال فوق اينست كه براي محاسبه t=y.^2+1  قبل از به توان رساندن y علامت دات ( .) قرار داديم ، اين بدين معني است كه تك تک المانهاي آرايه y را به توان مورد نظر برساند و گداشتن علامت دات در تمامي توان رسانيهاي آرايه ها امري ضروري مي باشد .

نكته دوم محاسبه (h=y(1:4 ميباشد  كه منظور از اين عبارت اينست كه h   آرابه اي است متشكل از المانهاي اول و دوم و سوم و چهارم آرايه y يعني شما براي نوشتن شماره چهار المان پشت سر هم از عبارت كالن ( : ) براي ايجاد تكرار استفاده كرديم عبارت 1:4 يعني از شماره 1 شروع كن و تا شماره 4 پيش برو . در واقع h را بايستي بصورت زير تعريف ميكرديم كه ما براي راحتي درانجام محاسبات از عبارت كالن ( : ) استفاده نموده ايم :

h=[y(1) y(2) y(3) y(4)]

واضح است كه روند آدرس دهي تك به تك در بسياري مواقع امري غير ممكن است مثلا فرض كنيد كه شما آرايه اي به طول 100000 داشته باشيد و بخواهيد المانهاي مابين محدوده 25000 تا 71000  را در با انجام يك سري عمليات در آرايه ديگري بكارببريد بديهي است كه آدرس دهي تك به تك امري غيرمنطقي است  .

در واقع كليت دستور بكار گيري دستو كالن ( : ) بصورت زير است :

                                                                             انتها   :   گام مورد نظر     ابتدا

براي درك بهتر مثال زير را در يك M-file در متلب نوشته و اجرا نمائيد .

clc;

clear all;

x=[ 1 -2 4 -21 38 11.5 9 8];

y=x(1:3)

z=x(2:6)

r=x(1:3:8)

t=x(7:-1:2)

p=x(2:2:7)

g=x(8:-1:1)

w=g-1

s=x(3:-1:1)*5-11

f=x([2 5 3 8 7])

l=x([2:4  7:-1:5])

بعد از اجرا خواهيم داشت :

 

y =

     1    -2     4

z =

    -2 4  -21  38  11.5

r =

     1   -21     9

t =

     9  11.5  38 -21  4  -2

p =

    -2  -21  11.5

g =

     8  9  11.5  38  -21  4  -2  1

w =

     7  8  10.5  37  -22  3  -3  0

s =

     9   -21    -6

f =

 

    -2    38     4     8     9

l =

 

    -2     4   -21   9     11.5    38

مي توان براي ايجاد يك آرايه با المانهاي  با شمارهاي غير منظم ( مثلا در محاسبه ( [f=x([2 5 3 8 7) بكار رفته نيز  استفاده نمود و يا همزمان با آدرس دهي غير منظم از در صورت امكان از كالن  نيز استفاده نمود ( مثلا محاسبه l در مثال فوق ([ l=x([2:4  7:-1:5   

آموزش ، تدریس خصوصی و انجام پروژه کد نویسی  نرم افزار متلب پذیرفته می شود.

 

جهت سفارش پروژه با ما تماس بگیرید

برچسب ها: آموزش متلب

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.