تغییر جهت آرایه ها

مثالهاي كه براي بيان آرايه ها در نرم افزار متلب بيان شدند،همگي بردارهايی با يك سطر و چندين ستون بودند  ، ما مي توانيم آرايه هايی با يك ستون و چندين سطر نيز بيان نمائيم كه اصطلاحا به آن بردارهاي ستوني نيز گفته مي شود .

در بردارهاي سطري بيان كرديم براي  جداكردن المانها مي توان از فاصله و يا كاما استفاده كرد. حال اگر بجاي آنها از اينتر كردن و رفتن به سطر بعدي و يا از سيميكالن استفاده نمائيم ، مي توانيم بردارهاي ستوني ايجاد نمائيم :

>> c=[1;2;5;7;9;-6]

  c =

     1

     2

     5

     7

     9

    -6

در نرم افزار مطلب (  matlab ) مي توان يك بردار سطري  را با بكار گيري علامت پريم ( ' ) بعد از آن، به بردار سطري تبديلي نمود :

>> a=1:5;

>> b=a'

b =

     1

     2

     3

     4

     5

برعكس مي توان با بكارگيري همين علامت پريم در نرم افزار مطلب يك بردار ستوني رابه سطري تبديل نمود .

c=b'

c=

  1   2   3   4   5

تذكر :

در تبديل بردارهاي سطري به ستوني و برعكس در اعداد مختلط تفاوتهايی وجود دارد ، اگر بردار شما شامل اعداد مختلط است در صورت بكارگيري علامت ( ' ) مطلب تبديل سطري به ستوني و برعكس را همراه با محاسبه مزدوج مختلط انجام مي دهد و در صورتيكه منظور شما مزدوج مختلط نباشد، بايستي از علامت (.' ) بجاي علامت قبلي استفاده نمائيد :

>> a=[1+2i  2+2i  3+3i  4+4i]

>> b=a'

b =

   1.0000 - 2.0000i

   2.0000 - 2.0000i

   3.0000 - 3.0000i

   4.0000 - 4.0000i

>> c=a.'

c =

   1.0000 + 2.0000i

   2.0000 + 2.0000i

   3.0000 + 3.0000i

   4.0000 + 4.0000i

انجام پروژه کد نویسی در نرم افزار متلب پذیرفته می شود.

جهت سفارش پروژه با نرم افزار متلب با ما تماس بگیرید

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.