ساختار آرایه

در ابتداي معرفي آرايه ها در متلب مثال محاسبه سينوس يك زاويه 0 تا pi را بيان كرديم و مقادير آنرا براي 11 نقطه محاسبه نموديم حال اين سوال پيش مي ايد اگر تعداد نقاط درخواستي بيشتر باشد، مثلا يك ميليون نقطه، چگونه ما مي توانيم آرايه x را در نرم افزار متلب (matlab) بيان كنيم بدون آنكه فضاي زيادي را اشغال نمائيم و در ضمن در كمترين زمان ممكن بتوانيم آنرا تشكيل دهيم?

براي اينكار سه دستور  زير را بيان ميكنيم :

 روش اول استفاده از  دستور كالن : )

>> x=(0:0.1:1)*pi

x =

 

  Columns 1 through 7

 

    0  0.3142   0.6283    0.9425   1.2566   1.5708   1.8850

 

  Columns 8 through 11

 

    2.1991    2.5133    2.8274    3.1416

روش دوم استفاده از دستور linspace  :

ساختار كلي اين دستور  در متلب به صورت زير مي باشد :

          Linspace ( مقدار اوليه, مقدار نهائي  , تعداد تقسيمات مورد نظر )

كه براي مثا ل فوق بصورت زير مي باشد :

>> x=linspace(0,pi,11)

x =

 

  Columns 1 through 7

 

    0  0.3142   0.6283   0.9425   1.2566   1.5708   1.8850

 

  Columns 8 through 11

 

    2.1991    2.5133    2.8274    3.1416

روش سوم  استفاده از دستور logspace  :

اين دستور براي تقسيمات لگاريتمي در نرم افزار متلب بكار ميرود ، مثلا فرض كنيد مي خواهيم مابين 1 تا 100 را به 11 تقسيم بر اساس تقسيم لگاريتمي تقسيم بندي نمائيم ( ) ، ساختار كلي اين دستور بصورت زير است:

            Logspace (توان ده اوليه ,  توان ده نهائي , تعداد تقسيمات )

كه براي تقسيمات لگاريتمي   براي 11 تقسيم بصورت زير است:

>> d=logspace(0,2,11)

d =

  Columns 1 through 7

1.0000 1.5849 2.5119  3.9811  6.3096 10.0000  15.8489

 

  Columns 8 through 11

 

   25.1189   39.8107   63.0957  100.0000

 به مثال زير در جهت توسعه ذهنيت كاربرد آرايه هاي توجه نمائيد :

>> a=1:5,b=1:2:9

a=

  1   2   3   4   5

b=

  1   3   5   7   9

دويا چند آرايه را مي توان همزمان با قراردادن كاما يا سيميكالن  مابين آنها در يك خط برنامه نوشت.

>> c=[b a]

c=

   1   3   5   7   9   1   2   3   4   5

ايجاد يك آرايه مانند c با جمع كردن دو آرايه قبلي البته مي توان ضرايب و ...  از اين آرايه ها را نيز به طريق فوق استفاده نمود .

>> s=[a(1:2:5) 1 -2 7]

s=

   1    3     5     1    -2     7

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.