پروژه شبیه سازی جوشش در فلوئنت

نرم افزار فلوئنت قابلیت شبیه سازی جوشش را دارد. 

در این پروژه، به بررسی انتقال جرم و انرژی در جریان دوفازی بخار و آب  با استفاده از مدل مخلوط در نرم افزار فلوئنت پرداخته شده است.  

خلاصه مطالب توضیح داده شده: 

1- استفاده از مدل مخلوط جهت حل مسائل جریان دو فازی در نرم افزار فلوئنت.

2- استفاده از مدل تبخیر و میعان 

3- استفاده از حل گر مناسب.

4- نحوه استخراج نتایج در جریان دوفازی 

در این پروژه مورد نحوه تعیین فازها ، قطر حباب ها و  همچنین نحوه تعیین شرایط مرزی توضیح داده شده است.

پروژه شبیه سازی جوشش در فلوئنت

جهت سفارش پروژه با نرم افزار فلوئنت با ما تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.