شبیه سازی نانوسیال در خنک کننده ماشین

شبیه سازی ، نانوسیال تیتانیوم اکسید که با نرم افزار فلوئنت انجام شده است، با یک سرعت مشخص وارد لوله با مقطع نشان داده شده می شود.

با توجه به بالاتر بودن ضریب هدایت حرارتی نانو ذرات ، خواص معادل نانوسیال نیز بهبود می یابد و در نتیجه انتقال حرارت را بهبود میبخشد.

در این پروژه که با نرم افزار انسیس  فلوئنت استفاده شده است، 

تیتانیوم اکسید به عنوان نانوذرات اضافه شده به سیال آب  در کسر های حجمی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

کسر حجمی نانوسیال در سه حالت ۱ و ۲ و ۳  درصد درنظر گرفته شده است.

جریان در اعداد رینولدز ۱۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ ، ۳۰۰۰۰ ، ۴۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ حل شده است.

دمای ورودی نانوسیال به لوله ۸۰ درجه سانتیگراد فرض شده است.

با حل جریان در حالات مختلف گفته شده ، مقادیر ضریب اصطکاک ، افت فشار بر واحد طول و همچنین عدد ناسلت محاسبه می­گردد.

قابل ذکر است که به دلیل افزایش لزجت ناشی از اضافه کردن ذرات نانو، مقدار ضریب اصطکاک در داخل لوله افزایش می یابد اما از طرفی به دلیل افزایش ضریب هدایت حرارتی باعث افزایش ضریب انتقال حرارت میگردد.

این پروژه شبیه سازی با عنوان زیر در نرم افزار FLUENT  شبیه سازی شده است.:

شبیه سازی انتقال حرارت جایجایی نانوسیال تیتانیوم اکسید در سیستم خنک کننده اتومبیل

بخش هایی از مقاله زیر می باشد.

Numerical study on turbulent forced convective heat transfer using nanofluids TiO۲ in an automotive cooling system

car cooling system nanofluid

عنوان نمودارهای رسم شده به شرح زیر میباشد:

نمودار افت فشار برحسب عدد رینولدز در کسر حجمی ۱ درصد نانوسیال

نمودار ضریب اصطکاک برحسب عدد رینولدز در کسر حجمی ۱ درصد نانوسیال

نمودار تغییرات شار حرارتی عبوری از دیواره برحسب عدد رینولدز

نمودار عدد ناسلت برحسب عدد رینولدز

پروفیل سرعت در مقطع لوله در رینولدز  ۱۰۰۰۰  ، ۲۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰

اثر کسر حجمی نانوسیال بر عدد ناسلت.

اثر کسر حجمی نانوسیال بر افت فشار

اثر کسر حجمی بر ضریب اصطکاک.

شبکه بندی هندسه شکل مورد نظر در زیر نشان داده شده است.

فایل شامل گزارش پروژه با فرمت word و همچنین case & data فلوئنت 

قیمت پروژه 57000 تومان است که با مراجعه به لینک زیر میتوانید آن را دانلود کنید.

دانلود پروژه شبیه سازی نانوسیال در خنک کننده ماشین

 

 

nanofluid cooling simulation

برچسب ها: پروژهنانوسیال

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.