راهنمای آموزش نرم افزار CFX

در این قسمت فایل آموزشی نرم افزار CFX جهت دانلدو قرار داده شده است. 

نرم افزار CFX جهت حل مسائل  و پروژه های جریان و انتقال حرارت در رشته مهندسی مکانیک و شیمی به کار می رود.

مهمترین سرفصل های CFX به شرح زیر می باشد:

1- مقدمات و مفاهیم پایه در نرم افزار CFX  ( جریان پایا و گذرا ، جریان آرام ، جریان آشفته ، جریان آدیاباتیک ، انتقال حرارت ، جریان تراکم پذیر ، مدل شناوری ، مدل بوزینسک ، اجسام غوطه ور ، ماده خالص ، مخلوط ایده آل ، جریان چند فازی و دوفازی ، شرایط مرزی ، جریان سیال غیر نیوتنی ، انتقال حرارت تابشی ، انتقال حرارت همرفت و هدایت ، جرم مولکولی ، ویسکوزیته دینامیکی ، )

2-  شرایط مرزی در CFX ( سرعت ورودی ، دبی جرمی ورودی ، فشار ورودی و خروجی ، چشمه های حرارتی ، دمای دیواره کانال ، شار حرارتی ، شبکه متحرک ، فشار استاتیک ، دمای استاتیک ، دمای کل ، جرم و مومنتوم ، )

3- شرایط اولیه در CFX  ( سرعت و فشار اولیه ، دمای اولیه ، زمان کل حرکت جریان ، 

4- آشفتگی و مدلسازی جریان در نزدیکی دیواره ( جریان آرام ، جریان آشفته با مدل های k-w و k-e و مدل تنش های زینولدز ، مدل تک معادله ای اسپالارت آلماراس ، مدل les ،  مدل DNS ، توابع دیواره مانند تابع استاندارد دیواره ، )

5- جریان دوفازی و چند فازی ( مدل اویلرین - اویلرین ، مدل کسر حجمی ، مدل ذرات پراکنده ، مدل دوفازی همگن ، مدل دوفازی غیر همگن ، شناوری در جریان دوفازی ، جریان حبابی ، نیروی درگ ، نیروی جرم مجازی ، تبخیر و میعان ، جوشش دوفازی ، تغییر فاز ، شکست سد ، جریان سطح آزاد ، 

6- مدل احتراق 

7- مدل انتقال حرارت تابشی

8- ...

شبیه سازی جریان و انتقال حرارت و انجام پروژه های دینامیک سیالات محاسباتی با نرم افزار CFX

 

دانلود

دسته ها: نرم افزار CFX

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.