توابع griddata bar3 comet و contour در نرم افزار متلب

برنامه نویسی تابع griddata :

ZI = griddata(x,y,z,XI,YI)

[XI,YI,ZI] = griddata(x,y,z,xi,yi)

[...] = griddata(...,method)

 

'linear' Triangle-based linear interpolation (default)

'cubic'Triangle-based cubic interpolation

'nearest'Nearest neighbor interpolation

'v4'MATLAB 4 griddata method

 

 

 

rand('seed',0)

x = rand(100,1)*4-2; y = rand(100,1)*4-2;

z = x.*exp(-x.^2-y.^2);

ti = -2:.25:2;

[XI,YI] = meshgrid(ti,ti);

ZI = griddata(x,y,z,XI,YI);

mesh(XI,YI,ZI), hold

plot3(x,y,z,'o'), hold off

 

 

برنامه نویسی تابع ترسيم bar3, bar3h :

bar3(Y)

bar3(x,Y)

bar3(...,width)

bar3(...,'style')

bar3(...,LineSpec)

h = bar3(...)

 

bar3h(...)

h = bar3h(...)

 

Y = cool(7);

subplot(3,2,1)

bar3(Y,'detached')

title('Detached')

subplot(3,2,2)

bar3(Y,0.25,'detached')

title('Width = 0.25')

subplot(3,2,3)

bar3(Y,'grouped')

title('Grouped')

subplot(3,2,4)

bar3(Y,0.5,'grouped')

title('Width = 0.5')

subplot(3,2,5)

bar3(Y,'stacked')

title('Stacked')

subplot(3,2,6)

bar3(Y,0.3,'stacked')

title('Width = 0.3')

colormap([1 0 0;0 1 0;0 0 1])

 

 

برنامه نویسی تابع ترسيم comet3 در نرم افزار matlab :

comet3(z)

comet3(x,y,z)

comet3(x,y,z,p)

 

t = -10*pi:pi/250:10*pi;

comet3((cos(2*t).^2).*sin(t),(sin(2*t).^2).*cos(t),t);

 

 

 

کدنویسی تابع ترسيم contour3 در مطلب:

contour3(Z)

contour3(Z,n)

contour3(Z,v)

contour3(X,Y,Z)

contour3(X,Y,Z,n)

contour3(X,Y,Z,v)

contour3(...,LineSpec)

[C,h] = contour3(...)

 

[X,Y] = meshgrid([-2:.25:2]);

Z = X.*exp(-X.^2-Y.^2);

contour3(X,Y,Z,30)

surface(X,Y,Z,'EdgeColor',[.8 .8 .8],'FaceColor','none')

grid off

view(-15,25)

colormap cool

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.