سابروتین Dflow برای تعریف سرعت غیریکنواخت سیال نافذ

این سابروتین به فرم کلی زیر نوشته می شود و برای  تحلیل نفوذ سیال استفاده میشود

 

 

   SUBROUTINE DFLOW(FLOW,U,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,COORDS,
   1 JLTYP,SNAME)
C
   INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
   DIMENSION TIME(2),COORDS(3)
   CHARACTER*80 SNAME


   user coding to define FLOW


   RETURN
   END

 

با استفاده از این سابروتین میتوان مقدار نفوذ را برحسب پارامترهایی مانند فشار، موقعیت و زمان محاسبه کرد.

سرعت موثر سیال نافذ بصورت سرعت عبوری سیال از سطح یک المان تعریف میشود.

به عبارت دیگر، سرعت متوسط سیال نافذ معادل دبی حجمی سیال بر واحد سطح تعریف میگردد.

 

 

 

  

برچسب ها: سابروتین

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.