سابروتین disp در آباکوس

 

 

 

 • این سابروتین برای تعریف مقدار حرکت و جابجایی شرایط مرزی در مدلسازی آباکوس استفاده میشود.
 • برای تعیین سرایط مرزی متغیر چرخشی از این سابروتین میتوان استفاده کرد
 • برای درجات آزادی مختلف میتوان از سابروتین disp در آباکوس استفاده کرد.

فرم کلی سابروتین disp در آباکوس بصورت زیر است:

 

SUBROUTINE DISP(U,KSTEP,KINC,TIME,NODE,NOEL,JDOF,COORDS)
C
   INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
   DIMENSION U(3),TIME(3),COORDS(3)
C


   user coding to define U


   RETURN
   END

 

در این فرمت کلی ، ابتدا پارامترهای اصلی مانند kstep time  مختصات و ... فراخوانی میشوند.

KSTEP

شماره استپ 

 

KINC

شماره اینکریمنت

 

TIME(1)

زمان استپ در اباکوس

 

TIME(2)

Current value of total time.

 

TIME(3)

زمان کل 

  NOEL

 
شماره المان ، 

JDOF

درجه آزادی

 

COORDS

مختصات
برچسب ها: سابروتین

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.