جوش گوشه در آباکوس

با استفاده از سابروتین فرترن میتوان میسیرهای مختلف حرکت الکترود را تعریف کرد. در این قسمت به نمونه هایی از کد های نوشته شده جهت تعیین مسیر حرکت الکترود جوشکاری اشاره میشود.

در شکل زیر جوش چهارگوش نشان داده شده است.برای هریک از چهار نقطه نشان میتوان ترتیب جوشکاری را تعیین کرد.

به عبارت دیگر ترتیب نقاط جوشکاری بااستفاده از سابروتین فرترن تعیین میشود. و سپس بصورت user defined به مدل ایجاد شده جهت شبیه سازی جوش در نرم افزار آباکوس اعمال میگردد.

 

 در شکل زیر شبیه سازی جوش گوشه نشان داده شده است. با تعیین مسیر حرکت الکترود در جوشکاری fillet میتوان حرارت ایجاد شده توسط حوضچه جوش را شیبه سازی کرد و تنش های پسماند ناشی از جوشکاری را در نرم افزار آباکوس محاسبه کرد.

همچنین میتوان ترتیب و مسیر جوشکاری در جوش fillet دوطرفه را نیز به آن اعمال کرد.

 

 

 

در شکل زیر جوشکاری دو تیر نشان داده شده است.مسیر حرکت جوش بااستفاده از سابروتین فرترن مشخص میگردد 

 انجام پروژه شبیه سازی جوشکاری در آباکوس پذیرفته میشود.

جهت سفارش پروژه شبیه سازی با شماره 09194720662 تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.