استخراج خطوط جریان در فلوئنت

در یک جریان ، هر ذره از سیال یک مسیر مشخصی را طی میکند. نرم افزارهای حل عددی مانند فلوئنت قادر به شبیه سازی و تعیین مسیر جریان هستند. با استفاده از این نرم افزار میتوان جریان سیال را با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی حل کرد .

برای استخراج خطوط جریان یا همان stream function میتوان نتایج حاصل از حل به روش CFD را به نرم افزار tecplot منتقل و سپس خطوط جریان را از آن استخراج کرد.

خطوط جریان به ما کمک میکند تا محل های تشکیل گردابه در جریان سیال در یک محفظه را تشخیص دهیم

در شکل های زیر نمونه هایی از خطوط جریان نشان داده شده است.

در شکل فوق ، خطوط جریان ناشی از جابجایی طبیعی سیال رسم شده است.

در شکل فوق نیز خط جریان در مقطع یک لوله خمیده رسم شده است که ناشی از جریان ثانویه در لوله است.

 

 

 

برچسب ها: cfd

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.