پروژه مدلسازی جوش لیزر

جوش لیزر  ( laser weld  )

جوش لیزر  ( laser weld  ) یک روش جوشکاری ذوبی است که حاصل تمرکز باریکه ی قوی از پرتو لیزر بر نقطه بسیار کوچک میباشد.

 

دانلود پروژه شبیه سازی جوشکاری لیزر دو ورق

اهمیت مدل کردن و شبیه سازی در طی چند دهه اخیر افزایش یافته است. شبیه سازی با نرم افزار امروزه به عنوان ابزار مهمی برای توسعه فرایند های تولید شناخته شده است. کاربرد روش های شبیه سازی در صنایع مهمی مثل صنعت هوافضا و ... که در ان سلامت قطعات تولید شده از اهمیت بالایی برخوردار است. دارای مزایای زیادی میباشد. مدل های تحلیلی  جوشکاری لیزر را با فرض عدم وجوش تابش و همرفت و تنها با درنظر گرفتن رسانش، اقدام به مدل کردن جوش میکنند. با این فرض ها روش های حل تحلیلی جواب سریع و البته غیر قابل اعتماد میدهند ولی برای بررسی مدل های دشوار و جوش های با هندسه پیچیده روش های تحلیلی ناتوان هستند. همچنین در کارهای تجربی - آزمایشگاهی نیز بدست آوردن الگوی کاملی از توزیع تنش و تغییر شکل در سازه جوش لیزر ممکن نیست. ثابت شده است که میتوان از روش اجزاء محدود به عنوان یک ابزار مناسب جهت پیش بینی پاسخ اجزاء مختلف به بارهای حرارتی و مکانیکی استفاده نمود. از این رو مدلسازی کامپیوتری و روش حل عددی برای تحلیل سریع این فرایند از اهمیت ویزه ای برخوردار گشته است.

شبیه سازی جوش لیزر  ( laser welding simulation  )  در اباکوس

برای شبیه سازی جوش لیزر  ( laser welding simulation  )  در اباکوس خواص زیر مورد نیاز است:

ضریب هدایت حرارتی ، ظرفیت گرمایی ویژه ، دمای ذوب ، دمای انجماد ، گرمای نهان ذوب ، ضریب انتقال حرارت همرفت و ضریب تابش.

در روش اجزاء محدود برای شبیه سازی جوش ، با توجه به تغییرات خواص مواد بر حسب دما ، بهتر است برای مدلسازی در نرم افزار آباکوس ( abaqus  ) خواص برحسب دما در مدل اعمال گردند.

 دانلود سابروتین فرترن برای جوشکاری لیزر در آباکوس

 جهت سفارش پروژه جوش و یا آموزش شبیه سازی جوشکاری با شماره 09194720662 تماس بگیرید.

دانلود مقاله شبیه سازی جوش لیزر

 

Image result for laser weld simulationلینک کردن نرم افزار آباکوس با فرترن
انجام پروژه شبیه سازي جوشکاری لیزر با آباکوس
پروژه مدل سازی چشمه حرارتی در اباکوس
پروژه مدل سازی باکلینگ در لوله جوشکاری شده با آباکوس
پروژه شبیه سازی جوشکاری درز لوله با نرم افزار آباکوس
پروژه شبیه سازی جوش ورق با نرم افزار آباکوس
شبیه سازی جوش به روش تولد و مرگ المان در آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
مدلسازی توزیع دما روی یک صفحه به روش المان محدود   

مدلسازی کمانش ستون با نرم افزار آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
جوشکاری توپودری FCAW 
پیشبینی توزیع تنش های پسماند در جوشکاری ورق های نازک  
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی fsw 
پروژه مدلسازی جوش لیزر


اهمیت مدل کردن و شبیه سازی در طی چند دهه اخیر افزایش یافته است. شبیه سازی با نرم افزار امروزه به عنوان ابزار مهمی برای توسعه فرایند های تولید شناخته شده است. کاربرد روش های شبیه سازی در صنایع مهمی مثل صنعت هوافضا و ... که در ان سلامت قطعات تولید شده از اهمیت بالایی برخوردار است. دارای مزایای زیادی میباشد. مدل های تحلیلی  جوشکاری لیزر را با فرض عدم وجوش تابش و همرفت و تنها با درنظر گرفتن رسانش، اقدام به مدل کردن جوش میکنند. با این فرض ها روش های حل تحلیلی جواب سریع و البته غیر قابل اعتماد میدهند ولی برای بررسی مدل های دشوار و جوش های با هندسه پیچیده روش های تحلیلی ناتوان هستند. همچنین در کارهای تجربی - آزمایشگاهی نیز بدست آوردن الگوی کاملی از توزیع تنش و تغییر شکل در سازه جوش لیزر ممکن نیست. ثابت شده است که میتوان از روش اجزاء محدود به عنوان یک ابزار مناسب جهت پیش بینی پاسخ اجزاء مختلف به بارهای حرارتی و مکانیکی استفاده نمود. از این رو مدلسازی کامپیوتری و روش حل عددی برای تحلیل سریع این فرایند از اهمیت ویزه ای برخوردار گشته است.

برای شبیه سازی جوش لیزر  ( laser welding simulation  )  در اباکوس خواص زیر مورد نیاز است:

ضریب هدایت حرارتی ، ظرفیت گرمایی ویژه ، دمای ذوب ، دمای انجماد ، گرمای نهان ذوب ، ضریب انتقال حرارت همرفت و ضریب تابش.

در روش اجزاء محدود برای شبیه سازی جوش ، با توجه به تغییرات خواص مواد بر حسب دما ، بهتر است برای مدلسازی در نرم افزار آباکوس ( abaqus  ) خواص برحسب دما در مدل اعمال گردند.

 

 جهت سفارش پروژه جوش و یا آموزش شبیه سازی جوشکاری با شماره 09194720662 تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.