انجام پروژه شبیه سازي جوشکاری لیزر با آباکوس

شبیه سازی جوش لیزر در abaqus

در این پروژه مدل اجزاء محدود براي شبیه سازي شکل حوضچه مذاب در جوشکاري لیزر  استفاده شده است.

براي این منظور از نرم افزار آباکوس ( ABAQUS) در تحلیل هاي انتقال حرارت گذرا استفاده شده است. پارامترهاي قابل تغییر عبارت از سرعت پیشروي قدرت منبع و عمق نقطه کانونی می باشند شار حرارتی اعمالی به قطعه کار توسط یک زیربرنامه با زبان برنامه نویسی فرترن به نرم افزار اجزاء محدود اضافه گردید انتقال حرارت به محیط اطراف در این مدل توسط دو نوع مکانیزم انتقال حرارت تابش و همرفت صورت می گیرد. همچنین خصوصیات ماده از قبیل هدایت حرارتی  چگالی ظرفیت گرمائی ویژه تابع دما در نظر گرفته شدند .

دانلود پروژه شبیه سازی جوشکاری لیزر دو ورق

توضیحات:

جوشکاري لیزر یک روش جوشکاري ذوبی سوراخ کلیدي است که با دانسیته توان بسیار بالایی به دست می آید و حاصل تمرکز باریکهي قوي از پرتو لیزر بر روي نقطه بسیار کوچک می باشد مواد تحت این باریکهي لیزر سریع ذوب شده و ممکن است قسمتی از آن بخار شود. این عمل باعث می شود که یک حفره  حاوي بخار شکل گیرد که میزان جذب اشعه ي بعدي را افزایش می دهد. این حفرهي حاوي بخار فلز را سوراخ کلید می نامند. میزان دانسیته قدرت لیزر که سوراخ کلید را ایجاد میکند 1000 تا 100000 وات بر میلی متر مربع می باشد. و بالاتر از این مقدار عمل برش و سوراخکاري انجام می گیرد. در واقع سوراخ کلید به عنوان واسطه عمل میکند که انرژي پرتو لیزر را دریافت می کند و به صورت امواج فرابنفش و مرئی که قابل جذب توسط ماده باشند ساطع می کند هنگامیکه قدرت لیزر به اندازهي کافی باشد، این سوراخ کلید بیشتر از آنکه در عرض پیشرفت کند در عمق پیشروي می کند در مقایسه با سایر روشهاي جوشکاري ، روش جوشکاري لیزر عمق نفوذ بیشتري در یک پاس جوشکاري دارد.

یکی از ساده سازي هاي اساسی در مدل تحلیلی جوشکاري فرض منبع گرما به صورت نقطه اي می باشد که توزیع حرارت در اطراف آن در همه جا یکسان است.

منبع حرارت در جوشکاری لیزر:

جهت دانلود سابروتین فرترن جوشکاری لیزر در آباکوس کلیک کنید

حرارت ورودي کلاً از روي انرژي منبع حرارتی محاسبه می گردد. توزیع انرژي حرارتی ورودي مشخص کننده ي اندازه و شکل حوضچه ي جوش خواهد بود در هنگام انتقال گرماي منبع به قطعه مقداري از گرما اتلاف می گردد این اتلاف گرما ناشی از فاصله ي موجود بین دو قطعه اي که قرار است جوشکاري شوند و یا انعکاس از سطح قطعه کار میباشد 

انتقال حرارت در جوشکاری:

هدف اصلی مطالعه ي انتقال حرارت در یک ماده مشخص کردن پروفیل هاي حرارتی و جریان حرارت در آن ماده می باشد.

شرایط مرزی در جوشکاری لیزر:

در جوشکاري لیزر، حرارت از طریق پرتو لیزر تأمین می گردد. این حرارت از طریق هدایت و همرفت به قطعه انتقال می یابد.

 

جهت سفارش پروژه شبیه سازی جوشکاری در نرم افزار آباکوس با ما تماس بگیرید.

انجام پروژه با نرم افزار آباکوس پذیرفته می شود.

 

لینک کردن نرم افزار آباکوس با فرترن
انجام پروژه شبیه سازي جوشکاری لیزر با آباکوس
پروژه مدل سازی چشمه حرارتی در اباکوس
پروژه مدل سازی باکلینگ در لوله جوشکاری شده با آباکوس
پروژه شبیه سازی جوشکاری درز لوله با نرم افزار آباکوس
پروژه شبیه سازی جوش ورق با نرم افزار آباکوس
شبیه سازی جوش به روش تولد و مرگ المان در آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
مدلسازی توزیع دما روی یک صفحه به روش المان محدود   

مدلسازی کمانش ستون با نرم افزار آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
جوشکاری توپودری FCAW 
پیشبینی توزیع تنش های پسماند در جوشکاری ورق های نازک  
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی fsw 
پروژه مدلسازی جوش لیزر


 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.