روش های محاسبات عددی در متلب ( matlab )

گرچه علم ریاضی مدام درحال گسترش و توسعه روزافزون می باشد ، معهذا مسائل زیادي در عرصه مختلف علوم وجود دارند که به کمک آنالیز ریاضی و راه حلهاي متعارف قابل حل نیستند .بعنوان مثال حل دستگاههاي خطی و غیرخطی که تعداد مجهولات بسیار زیاد باشند و عملاً در زندگی روزمره با آن سروکار داریم و بایستی حل نمائیم ، عملاً به کمک نیروي انسانی صرف غیرقابل حل هستند وبدون استفاده از کامپیوتر مقدور نیست.

معادلات فرازنده نیز از جمله مسائلی هستند که بایستی تقریب زده شوند. یا بعنوان مثال انتگرال گیري رادرنظر بگیریم. می دانیم که خیلی از انتگرالها هستند که فرمول هاي متعارف براي حل آنها وجود ندارند و تنها راه ، حل تقریبی آنها است. توسعه روز افزون علم کامپیوتر و دخالت مستقیم و بیش از حد آن در زندگی روزمره ودر همه شاخه هاي علوم و فنون، کاربرد روشهاي عددي را در حل مسائل را امکان پذیر ساخته است. چرا که بدون دخالت کامپیوتر بعلت حجم زیاد عملیات وزمان حل آن عملاً انسان بدون کامپیوتر قادر نیست و عمرش براي حل پاره اي مسائل کافی نمی باشد.درصورتیکه با وجود کامپیوتر این کار عملی است.

هر عملی که کامپیوتر ها برایما انجام می دهند، بوسیله یک برنامه آن عمل برای کامپیوتر  تعریف شده است. برای حل مسائل ریاضی، شامل انتگرال ها، مشتق ها، معادلات دیفرانسیل و غیره، نیاز به دانستن روش هایی داریم که به وسیله آنها بتوان دستورات را برای کامپیوتر ها قابل فهم کرد.

در فایلی که برای دانلود قرار داده شده، مفاهیم اولیه محاسبات عددی بیان گردیده است.

سرفصل های کلی مطالب:

روش انتگرال گیري رامبرگ در متلب ( matlab )
روش هاي مبتنی بر ضرائب نامعین در متلب
مشتق گیري عددي در متلب
روش هاي مبتنی بر درونیابی در متلب 
روش هاي مشتق گیري مبتنی بر تفاضلات متناهی در متلب
روش هاي مبتنی بر ضرائب نامعین در متلب 
انتخاب طول گام بهینه در متلب ( matlab )
روش هاي برون یابی در متلب ( matlab )
حل عددي معادلات دیفرانسیل معمولی در متلب ( matlab )
روش هاي عددي براي حل مسائل مقدار اولیه در متلب ( matlab )
روش اویلر در متلب ( matlab )
روش سري تیلور در متلب ( matlab )
روش رانگ کوتا در متلب ( matlab )
روش حداقل مربعات گسسته
روش حداقل مربعات پیوسته در متلب ( matlab )
روند متعامد سازي گرام اشمیت در متلب ( matlab )
درون یابی لاگرانژ و نیوتن در متلب ( matlab )
درون یابی هرمیت در متلب ( matlab )
درونیابی اسپلاین مکعبی در متلب ( matlab )
روش نیوتن رافسون در متلب ( matlab )
روش وتري و نابجایی در متلب ( matlab )
روش نصف کردن در متلب ( matlab )
خطاي نسبی در محاسبه توابع چند متغیره در متلب ( matlab )
روش نیوتن کاتس در متلب ( matlab )

 


انجام پروژه با نرم افزار متلب ( matlab ) پذیرفته می شود.

برای سفارش پروژه با نرم افزار متلب ( matlab ) با ما تماس بگیرید.

  

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.