مدلسازی توزیع دما روی یک صفحه به روش المان محدود

در این قسمت انتقال حرارت و توزیع دما روی  یک ورق الومینیومی با شرایط مرزی مشخص، با نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است. دو گوشه این ورق، دارای دمای 400 و دو لبه دیگر آن دارای دمای 25 درجه است. و انتقال حرارت به روش هدایت صورت میگیرد. در نرم افزار اباکوس شرایط مرزی تعریف شده است و توزیع حرارت نهایی بدست امده است.

در بخش تحلیل حرارتی مدل، ورودیهای اصلی معادلات حاکم به سیستم و شرایط مرزی هستند؛ با اعمال این معادلات، معادلات حاکم مدل المان محدود به دست می آید که با حل این معادلات میدان دمایی مدل محاسبه می گردد. خروجی این آنالیز، دمای گره های مدل می­باشد.

 انجام پروژه انتقال حرارت در نرم افزار آباکوس پذیرفته می شود.

جهت سفارش پروژه با نرم افزار آباکوس با شماره 09194720662 تماس بگیرید و یا از طریق تلگرام پیام دهید.

 

 

لینک کردن نرم افزار آباکوس با فرترن
انجام پروژه شبیه سازي جوشکاری لیزر با آباکوس
پروژه مدل سازی چشمه حرارتی در اباکوس
پروژه مدل سازی باکلینگ در لوله جوشکاری شده با آباکوس
پروژه شبیه سازی جوشکاری درز لوله با نرم افزار آباکوس
پروژه شبیه سازی جوش ورق با نرم افزار آباکوس
شبیه سازی جوش به روش تولد و مرگ المان در آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
مدلسازی توزیع دما روی یک صفحه به روش المان محدود   

مدلسازی کمانش ستون با نرم افزار آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
جوشکاری توپودری FCAW 
پیشبینی توزیع تنش های پسماند در جوشکاری ورق های نازک  
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی fsw 
پروژه مدلسازی جوش لیزر


 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.