نوشتن UDF در نرم افزار فلوئنت

برای تعین شرایط مرزی و اولیه در نرم افزار فلوئنت، علاوه بر مقادیر پیش فرض که در

فلوئنت آمده است، با انجام برنامه نویسی می توان شرایط دلخواه و متغیر را در نرم افزار فلوئنت اعمال کرد.

تعریف محیط متخلخل وابسته به مکان

تعریف شرایط مرزی دمایی متغیر ، بصورت تابعی از مکان

تعریف خواص سیال وابسته به دما در فلوئنت

مدل سازی مایع سازی یکنواخت بستر رسوب در فلوئنت

.

.بررسی اثر رسوب

تعریف مش دینامیک برای حرکت یک پره در داخل سیال

 

 

انجام پروژه با فلوئنت پذیرفته می شود. برای سفارش پروژه با نرم افزار فلوئنت مخصوصا در زمینه های سیالات غیر نیوتنی و جریانات دوفازی با ما تماس بگیرید.

دسته ها: دانلود

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.