آرشیو نوشته ها

گاهي شما مجبوريد از يك سري پارامترهاي استفاده كنيد كه هركدام از اين پارامترها خود داراي چندين مشخصه و مقادير معلوم و ... مي باشند ، اگر با روند ماتريسهاي معمولي اقدام به ذخيره اطلاعات نمائيد ،( مثلا روش المان بلندي در تحليل مسائل مختلف تيرو ... ) ، شايد در عمل دچار سردرگمي و مشكل گرديد ،...

25 آبان 1394 15:39 0 دیدگاه

عمليات رياضي مابين چند ماتريس در مطلب ( matlab ) : جمع و تفريق و تقسيم ماتريس ها زماني ممكن است كه از لحاظ سطر و ستون هم اندازه باشند به عبارت ديگر هم سايز باشند. در جمع و تفريق دو ماتريس المانهاي اين ماتريس ها بصورت متناظر با هم وارد عمل مي شوند ، در تقسيم و ضرب ماتريس ها به دو صورت مي...

24 آبان 1394 20:00 0 دیدگاه

مسائل زیادی وجود دارند که جریان و انتقال حرارت در آنها بصورت پریودیک است. در این بخش موارد زیر آموزش داده می شوند: • نحوه ایجاد یک ناحیه پریودیک در نرم افزار فلوئنت • تعریف دبی جرمی یک ناحیه پریودیک مشخص • مدل سازی انتقال حرارت پریودیک با شرایط دمایی معلوم در مرز • رسم نمودار توزیع دما در...

23 آبان 1394 20:14 0 دیدگاه

اگر آرايه شامل سطر و ستون باشد به آن ماتريس گفته مي شود. براي بيان يك ماتريس در يك آرايه در نرم افزار متلب كافيست مابين آرايه دو آرايه سطر مختلف علامت سميكالن و مابين بقيه آرايه هاي هم سطر فاصله يا علامت كاما قرار دهيم . مثال زير يك ماتريس 2 سطر و چهار ستون را نشان مي دهد : g=[1 2 3 4;5 6...

23 آبان 1394 19:22 0 دیدگاه

مثالهاي كه براي بيان آرايه ها در نرم افزار متلب بيان شدند،همگي بردارهايی با يك سطر و چندين ستون بودند ، ما مي توانيم آرايه هايی با يك ستون و چندين سطر نيز بيان نمائيم كه اصطلاحا به آن بردارهاي ستوني نيز گفته مي شود . در بردارهاي سطري بيان كرديم براي جداكردن المانها مي توان از فاصله و يا...

23 آبان 1394 19:17 0 دیدگاه
«12345678»