آرشیو نوشته ها

=============================================================== شبیه سازی با فلوئنت ( Fluent ) شبیه سازی جریان سیال غیر نیوتنی توانی در فلوئنت شبیه سازی انتقال حرارت در جریان سیال غیرنیوتنی در انسیس فلوئنت انجام پروژه شبیه سازی انبساط ناگهانی جریان سیال غیرنیوتنی در کانال دوبعدی با نرم...

09 فروردین 1395 12:00 0 دیدگاه