آرشیو نوشته ها

در این فیلم ، جوش لیزری یک لیوان پلاستیکی نمایش داده شده است. مشاهده میگردد که جوشکاری به روش لیزر یکی از بهترین روشهای جوشکاری می باشد. در استفاده از این روش نیاز به الکترود نمی باشد و تنها حرارت بصورت یک اشعه در یک نقطه خاص متمرکز می گردد. با تمرکز اشعه دمای قطعه بالا رفته و باعث ذوب شدن...

29 شهریور 1395 11:12 0 دیدگاه

در این جزوه تحلیل المان محدود مباحث زیر به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل ماتریسي سازه ھاي خرپای یك بعدي اصل تعادل - بهینه سازي انرژي پتانسیل كل - اصل كار مجازي اجزاي محدود: مراحل اساسي روش اجزاي محدود: 1- سازه مورد نظر به نواحي متمایز ناھمپوش موسوم به اجزاء تقسیم مي شود. 2- فرض...

29 شهریور 1395 09:13 0 دیدگاه

تعریف جوشکاری FCAW جوشکاری توپودری به یک نوع از جوشکاری اطلاق میگردد که شبیه به جوشکاری قوس الکتریکی است. با این تفاوت که بجای سیمSolid و تو پر از نوع خاصی سیم جوش که به شکل لوله توخالی بوده و داخل آن پودرهای خاصی قرار دارد ، استفاده میگردد . این نوع جوشکاری دارای معادل انگلیسی Flux Core...

13 شهریور 1395 21:57 0 دیدگاه