آموزش متلب

آموزش آدرس دهی ارایه ها در نرم افزار متلب

/array-addres-matlab/

حال x مثال قبلي را كه بصورت زير در نرم افزار متلب تعريف شده را در نظر بگيريد : x=[0,.1*pi,.2*pi,.3*pi,.4*pi,.5*pi,.6*pi,.7*pi,.8*pi,.9*pi,pi]; كه شامل 11 المان كه در يك سطر و 11 ستون ا قرار دارند مي باشد ، در رياضيات به آرايه فوق آرايه يك سطر و 11 ستون گفته مي شود و با عبارت 11*1 نشان داده...

آرایه های ساده

/matlab-array-1/

در مسئله محاسبه تابع (y=sin(x كه در آن x بین 0 و pi می باشد. واضح است كه مجاسبه تابع y در تمامي نقاط غيرممكن مي باشد و ما فقط مي توانيم تعداد تقسيمات خود را در اين بازه افزايش دهيم مثلا براي x مي توانيم عبارات زير را در نظر گرفته و مقدار y را بر اساس آن محاسبه نمائيم : به پارامترهاي مانند...