آموزش نرم افزار متلب

تغییر جهت آرایه ها

/array-changing-direction-in-matlab/

مثالهاي كه براي بيان آرايه ها در نرم افزار متلب بيان شدند،همگي بردارهايی با يك سطر و چندين ستون بودند ، ما مي توانيم آرايه هايی با يك ستون و چندين سطر نيز بيان نمائيم كه اصطلاحا به آن بردارهاي ستوني نيز گفته مي شود . در بردارهاي سطري بيان كرديم براي جداكردن المانها مي توان از فاصله و يا...

ساختار آرایه

/array-structure-in-matlab/

در ابتداي معرفي آرايه ها در متلب مثال محاسبه سينوس يك زاويه 0 تا pi را بيان كرديم و مقادير آنرا براي 11 نقطه محاسبه نموديم حال اين سوال پيش مي ايد اگر تعداد نقاط درخواستي بيشتر باشد، مثلا يك ميليون نقطه، چگونه ما مي توانيم آرايه x را در نرم افزار متلب (matlab) بيان كنيم بدون آنكه فضاي...

«123