انبساط ناگهانی

شبیه سازی انبساط ناگهانی سیال غیر نیوتنی

/sudden-expansion/

در خطوط انتقال سيالات معمولا انبساط ناگهاني وجود دارد كه باعث تغيير الگوي جريان سيالات مي شود. اين تغيير الگوي جريان بر آشفتگی و پارامترهاي دیگر از جمله خوردگي، انتقال حرارت و مواردي اين چنين تاثيرگذار است در اين پروژه از مدل های جريان آشفته جهت بررسی جريان متلاطم استفاده شده است. در اين...