انجام پروژه با آباکوس

سابروتین FILM

/film-subroutine/

سابروتین فیلم ( film subroutine abaqus ) در آباکوس سابروتین فیلم ( film subroutine abaqus ) در آباکوس برای تعریف توابع پیچیده ضریب هدایت حرارتی و همچنین چشمه حرارتی استفاده میگردد. در مواقعی که ضریب هدایت حرارتی تابعی ساده از دما یا زمان باشد، میتوان بصورت amplitude تعریف کرد. اما با...

سابروتین DLOAD در آباکوس

/dload-subroutin/

سابروتین Dload این سابروتین جهت انجام پروژه هایی که توزیع نیرو در مدلسازی با نرم افزار آباکوس پیچیده باشد، مورد استفاده قرار میگیرد. برای بار و نیروی با توزیع ساده، میتوان از گزینه AMPLITUDE∗ در ABAQUS استفاده کرد. این سابروتین همچنین برای تعریف بارهایی که با شماره المان تغییر میکنند مورد...

مدل های انتقال حرارت گذرا در جوشکاری ذوبی

/heat-transfer-in-welding-process/

در حال حاضر مدل های عددی برای فرایند الکترود تنگستنی با گاز محافظ می توانند به دو دسته مدل های دو بعدی با تقارن محوری و مدل های سه بعدی تقسیم شوند. اگرچه مدل های دو بعدی متداول هستند و هزینه محاسبات را به طور وسیعی کاهش می دهند اما توانایی پیشبینی شکل حوضچه جوش و چرخه های حرارتی را در حین...

روش هاي حل پروژه های شبیه سازی به روش CFD

/cfd-simulation-method/

براي استفاده از روش هاي CFD لازم است که ميدان جريان را با استفاده از شبکه، گسسته سازي نمود و براي شبيه سازي ميدان جريان بايد دامنه محاسباتي را با المان هاي کوچکي تقسيم بندي کرد تا بتوان معادلات مذبور را بر روي آنها حل کرد. همانطور که مي دانيم روش هاي حل CFD عبارتند از: روش تفاضل محدود ،...

جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس

/tig-welding-simulation/

مدلسازی جوش تیگ ( TIG ) در آباکوس نرم افزار آباکوس توانایی شبیه سازی جوشکاری قوس تنگستنی یا همان تیگ ( TIG ) را دارا می باشد. با استفاده از این روش امکان جوشکاری بسیاری از ورق های نازک و ضخیم وجود دارد. این جوشکاری با استفاده از الکترود های تگستنی و همچنین با استفاده از جریان مستقیم و...

مدلسازی کمانش ستون با نرم افزار آباکوس

/buckling-simulation-of-beam/

در این پروژه کمانش یک ستون عمودی با استفاده از نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است. در شبیه سازی انجام شده، در دو حالت مختلف با استفاده از مدل استاتیکی فشار 20 مگاپاسکال به مقطع ستون وارد می گردد و تنش های حاصل از بارگذاری و همچنین کمانش حاصل شده ، با استفاده از نرم افزار آباکوس محاسبه...

مدلسازی توزیع دما روی یک صفحه به روش المان محدود

/plate-heat-transfer-simulation/

در این قسمت انتقال حرارت و توزیع دما روی یک ورق الومینیومی با شرایط مرزی مشخص، با نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است. دو گوشه این ورق، دارای دمای 400 و دو لبه دیگر آن دارای دمای 25 درجه است. و انتقال حرارت به روش هدایت صورت میگیرد. در نرم افزار اباکوس شرایط مرزی تعریف شده است و توزیع حرارت...

شبیه سازی تیر دوسر گیردار w310x60 در آباکوس

/post-92/

در این پروژه یک تیر دوسر گیردار W310x60 با نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است. در این پروژه بار گسترده 30000 نیوتن بر متر مربع در سطح بالای یک تیر به طول 3 متر وارد میگردد و تنش های ایجاد شده ناشی از بارگذاری در نرم افزار آباکوس محاسبه میگردد. در نتایج حاصل شده که با فرمت odb است، نمودار...

آموزش سابروتین نویسی با فرترن در نرم افزار آباکوس

/post-83/

سابروتین فرترن در آباکوس ( Abaqus ) اگرچه نرم افزار آباکوس توانایی زیادی در شبیه سازی پدیده های مختلف دارد اما به دلیل محدودیت های موجود در این نرم افزار ، برخی از پدیده ها باید با استفاده از کدنویسی و سابروتین نویسی با استفاده از زبان فرترن ، به این نرم افزار داده شوند. سابروتین نویسی در...

انجام پروژه شبیه سازي جوشکاری لیزر با آباکوس

/laser-welding-abaqus/

شبیه سازی جوش لیزر در abaqus در این پروژه مدل اجزاء محدود براي شبیه سازي شکل حوضچه مذاب در جوشکاري لیزر استفاده شده است. براي این منظور از نرم افزار آباکوس ( ABAQUS) در تحلیل هاي انتقال حرارت گذرا استفاده شده است. پارامترهاي قابل تغییر عبارت از سرعت پیشروي قدرت منبع و عمق نقطه کانونی می...