انجام پروژه با فلوئنت

شبیه سازی جریان آشفته در فلوئنت

/post-84/

معادلات حاكم بر جريان سيال يا معادلات ناوير- استوكس كه پيش‌بيني درستي از پديده‌هاي جريان در سيال دارند مستقلاً توسط ناوير و استوكس بدست آمد. البته قبل از بدست آوردن معادلات مذكور دانشمنداني چون ارشميدس، نيوتن و اويلر در زمينه جريان سيال كار كرده بودند و نتايجي در اين زمينه يافته بودند، ولي...

شبیه سازی جریان حول استوانه چرخان و ساکن با فلوئنت

/flow-around/

در این پروژه جریان سیال غیر نیوتنی توانی حول یک استوانه چرخان و ساکن در سرعت های مختلف با نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده است و نمودار های توزیع سرعت و فشار روی استوانه مورد بررسی قرار گرفته اند. برای حل جریان از شبکه فوق استفاده شده است. در قسمت روودی شرط مرزی سرعت ورودی استفاده شده است....

شبیه سازی جریان سیال بینگهام

/bingham-fluids/

سیال بینگهام یک سیال با رفتار غیر نیوتنی است که تا قبل از اعمال تنش برشی معینی ، همانند جسم جامد رفتار می کند و چنانچه مقدار تنش برشی از مقدار مورد نظر که وابسته به خواص ان سیال است، بیشتر گردد، ماده رفتار سیال گونه از خود بروز می دهد و حرکت می کند. در این پروژه به مطالعه رفتار سیال غیر...