جریان حول استوانه

شبیه سازی جریان حول استوانه چرخان و ساکن با فلوئنت

/flow-around/

در این پروژه جریان سیال غیر نیوتنی توانی حول یک استوانه چرخان و ساکن در سرعت های مختلف با نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده است و نمودار های توزیع سرعت و فشار روی استوانه مورد بررسی قرار گرفته اند. برای حل جریان از شبکه فوق استفاده شده است. در قسمت روودی شرط مرزی سرعت ورودی استفاده شده است....