حلقه ها

حلقه for در متلب

/for-loop-matlab/

حلقه for در نرم افزار متلب ( matlab ) بيانگر تعداد تكرار دستورات به اندازه و گام حركتي مشخص است ، ساختار كلي این حلقه در نرم افزار متلب بفرم زير است for (parameter name)=initial : increament : final ( دستور يا فرمولهاي محاسباتي ) end مثال : فرض كنيد ميخواهيم مقدار سينوس را در بازه 0 تا 2pi...