رسم نمودار در متلب

توابع رسم دو بعدی در متلب

/2d-plot-in-matlab/

دستورات پايه ترسيمات در مطلب : در جدول زير تعدادي از توابع پايه در ترسيمات را مشاهده مينمائيد : تابع توضيح plot ترسيم دوبعدي مفروضات با مقياس خطي هر دو محور plot3 ترسيم سه بعدي مفروضات با مقياس خطي محورها loglog ترسيم دو بعدي مفروضات با مقياس لگاريتمي هر دو محور Semilogx ترسيم دوبعدي با...