رسم نمودار دو بعدی

مقدمات رسم نمودار های دو بعدی

/2d-plot-matlab-1/

مقدمه : در اين بخش تكنيكهاي ترسيم داده ها و توابع ،ويرايش ترسيمات ، تغيير وتنظيم محورهاي مختصات و فرمت آنها ، تغيير ديد ترسيم ، پنجره جزئيات ترسيم و نحوه تغيير آن ، دستورات پايه و اساسي در ترسيم ، تمايش چند ترسيم در يك پنجره و اضافه كردن برچسب محورها ، بيان انواع ترسيمات ستوني و دايروي و...