روش کسر حجمی vof

شبیه سازی پر کردن مخزن به روش کسر حجمی

/vof-tank-filling/

فرمول­های VOF بر اساس این حقیقت که دو یا چند سیال (یا فاز) غیرقابل نفوذ در یکدیگرند، طراحی شده است. اضافه شدن هر فاز به مدل به صورت متغیری از کسر حجمی فاز در سلول محاسباتی منظور می­ شود. در هر حجم کنترل، جمع کسرهای حجمی همه فازها برابر با یک می­ باشد. تا زمانی که کسر حجمی هر فاز در هر...