سابروتین

سابروتین disp در آباکوس

/disp-subroutine/

این سابروتین برای تعریف مقدار حرکت و جابجایی شرایط مرزی در مدلسازی آباکوس استفاده میشود. برای تعیین سرایط مرزی متغیر چرخشی از این سابروتین میتوان استفاده کرد برای درجات آزادی مختلف میتوان از سابروتین disp در آباکوس استفاده کرد. فرم کلی سابروتین disp در آباکوس بصورت زیر است: SUBROUTINE DISP...

سابروتین Dflow برای تعریف سرعت غیریکنواخت سیال نافذ

/dflow-subroutine/

این سابروتین به فرم کلی زیر نوشته می شود و برای تحلیل نفوذ سیال استفاده میشود SUBROUTINE DFLOW(FLOW,U,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,COORDS, 1 JLTYP,SNAME) C INCLUDE 'ABA_PARAM.INC' C DIMENSION TIME(2),COORDS(3) CHARACTER*80 SNAME user coding to define FLOW RETURN END با استفاده از این سابروتین...