شبیه سازی ارتعاشات

پروژه مدل سازی ارتعاشات صفحه تخت با آباکوس

/flat-plate-vibration/

در این پروژه به تحلیل ارتعاشات آزاد و تعیین مدهای ارتعاشی و فرکانس های طبیعی سازه ها پرداخته می شود. ورق ها و صفحه های تت به طور گسترده در سازه های مختلف نظامی و بسیاری از سازه های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که این ورق ها در موارد مختلفی متحمل بار های دینامیکی می شوند، بررسی...