شبیه سازی با فلوئنت

بررسي شبکه هاي با سازمان و بي سازمان در شبیه سازی و انجام پروژه های تحلیل عددی

/stracture-and-unstracture-mesh/

برای انجام پروژه و شبیه سازی ( simulation ) عددی مانند انتقال حرارت و همچنین حل جریان و ... در نرم افزار هایی مانند انسیس فلوئنت ( Ansys Fluent ) ، آباکوس ، ANSYS CFX ، و ... نیاز شبکه بندی ( مش بندی ) دامین محاسیاتی می باشد. در روش تفاضل محدود، معادلات جبري حاصله را بايد در شبکۀ ايجاد شده...

روش هاي حل پروژه های شبیه سازی به روش CFD

/cfd-simulation-method/

براي استفاده از روش هاي CFD لازم است که ميدان جريان را با استفاده از شبکه، گسسته سازي نمود و براي شبيه سازي ميدان جريان بايد دامنه محاسباتي را با المان هاي کوچکي تقسيم بندي کرد تا بتوان معادلات مذبور را بر روي آنها حل کرد. همانطور که مي دانيم روش هاي حل CFD عبارتند از: روش تفاضل محدود ،...

پروژه شبیه سازی جریان دوفازی در لوله خمیده با فلوئنت

/two-phase-u-shape/

جریان دوفازی در لوله های رفت و برگشتی کاربرد وسیعی در صنعت دارد که از جمله می توان به مبدل­های حرارتی، صنایع تبرید و ... نام برد. مطالعات تجربی زیادی در خصوص جریان­های تکفازی و دوفازی صورت پذیرفته است اما مطالعات تجربی دارای هزینه های بسیاری هستند و استفاده از این روش ­ها در همه جا ممکن...