شبیه سازی جریان دوفازی

مدلسازی برخورد جریان با مانع در فلوئنت

/vof-two-phase-channel/

برخورد جریان با یک مانع را میتوان ب استفاده از مدل دوفازی حجم سیال VOF در نرم افزار فلوئنت شبیه سازی کرد. در این نوع جریان ، مدل حجم سیال بصورت ناپایا ، مرز سیال را رهگیری میکند و با استفاده از معادلات حاکم بر جریان سیال در مدل دوفازی VOf مسیر حرکت سیال را پس از برخورد با مانع حل میکند....

بررسی افت فشارجریان دوفازی در لوله های مارپیچ با مقطع مستطیلی

/two-phase-flow-pressure-drop-in-helical-rectangular-channel/

افت فشار جریان دوفازی در این مقاله، افت فشار جریان دوفازی آب و هوا در داخل یک کانال مارپیچ با مقطع مستطیل با استفاده از نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده و مورد بررسی قرار گرفته است. عنوان انگلیسی این مقاله بصورت زیر است: An investigation of two-phase flow pressure drop in helical rectangular...

پروژه شبیه سازی جریان دوفازی در لوله مارپیچ با فلوئنت

/two-phase-helical/

پروژه جریان دوفازی در فلوئنت جهت دانلود پروژه جریان دوفازی حبابی در لوله مارپیچ با مقطع بیضوی کلیک کنید برای دانلود فایل نمونه فلوئنت جریان دوفازی در لوله مارپیچ کلیک کنید موضوع این پروژه تعیین مدل توربولانسی مناسب برای تعیین ضریب اصطکاک و افت فشار جریان دوفازی آب - هوا در داخل کویل مارپیچ...

شبیه سازی پر کردن مخزن به روش کسر حجمی

/vof-tank-filling/

فرمول­های VOF بر اساس این حقیقت که دو یا چند سیال (یا فاز) غیرقابل نفوذ در یکدیگرند، طراحی شده است. اضافه شدن هر فاز به مدل به صورت متغیری از کسر حجمی فاز در سلول محاسباتی منظور می­ شود. در هر حجم کنترل، جمع کسرهای حجمی همه فازها برابر با یک می­ باشد. تا زمانی که کسر حجمی هر فاز در هر...

پروژه شبیه سازی جریان دوفازی در لوله خمیده با فلوئنت

/two-phase-u-shape/

جریان دوفازی در لوله های رفت و برگشتی کاربرد وسیعی در صنعت دارد که از جمله می توان به مبدل­های حرارتی، صنایع تبرید و ... نام برد. مطالعات تجربی زیادی در خصوص جریان­های تکفازی و دوفازی صورت پذیرفته است اما مطالعات تجربی دارای هزینه های بسیاری هستند و استفاده از این روش ­ها در همه جا ممکن...