شبیه سازی جریان دو فازی

چزوه آموزشی جریان دو فازی

/two-phase-flow-training/

سيلابس درس: 1- مقدمه : جوشش و چگالش، تعاريف اوليه، اشكال مختلف جريان دوفازي، نقشه هاي الگوي جريان 2- مدل هاي اصلي جريان دوفازي: انواع مدل ها، معادلات اصلي جريان دوفازي، محاسبه افت فشار 3- رفتار تجربي جريان دوفازي: مدل Drift Flux ، جريان حبابي، جريان Slug ، جريان حلقوي، 4- مقدمه اي بر جوشش...