شبیه سازی جوش

جوش گوشه در آباکوس

/fillet-welding/

با استفاده از سابروتین فرترن میتوان میسیرهای مختلف حرکت الکترود را تعریف کرد. در این قسمت به نمونه هایی از کد های نوشته شده جهت تعیین مسیر حرکت الکترود جوشکاری اشاره میشود. در شکل زیر جوش چهارگوش نشان داده شده است.برای هریک از چهار نقطه نشان میتوان ترتیب جوشکاری را تعیین کرد. به عبارت دیگر...

استاندارد جوشکاری خطوط لوله 1104

/api-welding-standard/

استاندارد جوش با توجه به استفاده زیاد جوشکاری در خطوط انتقال، تهیه یک استاندارد جامع برای طراحی و دستورالعمل های جوشکاری ضروری است. در این قسمت استاندارد جوشکاری 1104 جهت دانلود قرار داده شده است. این استاندارد به طور کلی شامل بخش های زیر میباشد: پیشگفتار استاندارد API این استاندارد از...

مدل های انتقال حرارت گذرا در جوشکاری ذوبی

/heat-transfer-in-welding-process/

در حال حاضر مدل های عددی برای فرایند الکترود تنگستنی با گاز محافظ می توانند به دو دسته مدل های دو بعدی با تقارن محوری و مدل های سه بعدی تقسیم شوند. اگرچه مدل های دو بعدی متداول هستند و هزینه محاسبات را به طور وسیعی کاهش می دهند اما توانایی پیشبینی شکل حوضچه جوش و چرخه های حرارتی را در حین...

پروژه مدل سازی چشمه حرارتی در اباکوس

/abaqus-heat-sink-simulation/

در این پروژه چشمه حرارتی وابسته به زمان در نرم افزار اباکوس روی یک ورق مدل سازی شده است. این پروژه را می توان برای انواع هندسه های مختلف تعمیم داد. انجام پروژه با نرم افزار اباکوس در زمینه انتقال حرارت بصورت های مختلف با استفاده از سابروتین فرترن امکان پذیر است. جهت سفارش پروژه شبیه سازی...

مدل سازی باکلینگ در لوله جوشکاری شده

/weld-buckling-abaqus/

در این پروژه یک لوله جوشکاری شده در نرم افزار آباکوس تحت آنالیز باکلینگ قرار گرفته است. فرایند انجام این پروژه بدین صورت است که یک لوله که در راستای محور طولی جوش داده شده است، ابتدا فرایند جوش ان مدل سازی می شود و سپس در ادامه تحت انالیز باکلینگ قرار می گیرد و سپس نتایج حاصل از مدل جوش...

شبیه سازی جوش به روش تولد و مرگ المان در آباکوس

/abaqus-welding/

تنش های پسماند در جوشکاری در این پروژه به بررسی توزیع حرارت و تنشهای پسماند ایجاد شده در حین جوشکاری weld لب به لب دو لوله از جنس فولاد ضد زنگ SUS 304 پرداخته شده است. برای این کار فرآیند جوشکاری دو لوله بصورت کوپل آنالیز مکانیکی و حرارتی با استفاده از تعریف توزیع حرارت به وسیله سابروتین...