شبیه سازی در CFX

پروژه مدلسازی سیال غیرنیوتنی هرشل بالکلی در CFX

/cfx-herschel-bulkly/

سیال غیرنیوتنی هرشل بالکلی به شش دسته مختلف تقسیم میگردد: 1- سیال نیوتنی 2- shear-thickening بدون تنش تسلیم 3- سیال بینگهام 4- سیال shear thinning بدون تنش تسلیم 5- سیال shear thinning با تنش تسلیم 6- shear-thickening با تنش تسلیم نرم افزار CFX قابلیت شبیه سازی سیال غیرنیوتنی را دارد. در...

انجام پروژه شبیه سازی سیال توانی و کراس در CFX

/cfx-non-newtonian-simulation/

نرم افزار CFX یکی از نرم افزار های قدرتمند در شبیه سازی جریان سیالات مختلف می باشد. این نرم افزار دارای قدرت محاسباتی بالایی در حل معادلات جریان است. یکی از موارد کاربرد این نرم افزار شبیه سازی جریان سیالات غیرنیوتنی است. براي سیال نیوتنی نسبت تغییرات تنش به نرخ برش همواره مقداري ثابت می...