شبیه سازی سیال غیر نیوتنی

جریان سیال غیر نیوتنی حول کره در فلوئنت

/flow-arund-sphere-with-fluent/

در این پروژه به بررسی نتایج حاصل از جریان سیال غیر نیوتنی حول کره با نرم افزار فلوئنت پرداخته خواهد شد و برای این کار، جریان حول کره ای به قطر 2 سانتی متر با نرم افزار گمبیت رسم گردیده و در نرم افزار فلوئنت مدل شده است. ابتدا اثر اندازه شبکه بر نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته است و به...

شبیه سازی جریان سیال بینگهام

/bingham-fluids/

سیال بینگهام یک سیال با رفتار غیر نیوتنی است که تا قبل از اعمال تنش برشی معینی ، همانند جسم جامد رفتار می کند و چنانچه مقدار تنش برشی از مقدار مورد نظر که وابسته به خواص ان سیال است، بیشتر گردد، ماده رفتار سیال گونه از خود بروز می دهد و حرکت می کند. در این پروژه به مطالعه رفتار سیال غیر...