شبیه سازی فلوئنت

اعتبار سنجی محاسبات در حل به روش CFD با نرم افزار های حل عددی مانند فلوئنت و غیره

/cfd-results-validation/

اعتبار سنجی نتایج CFD براي اينکه از اعتبار محاسبات CFD اطمينان حاصل کنيم و بتوانيم از اين نتايج استفاده کنيم بايد نتايج محاسبات CFD با نتايج عملي و آزمايشگاهي مطابقت داده شود و اگر خطا در حد قابل قبولي باشد مي توانيم از نتايج CFD استفاده کنيم. در صورتي که نتايج تجربي و آزمايشگاهي براي...

شبیه سازی جریان و انتقال حرارت پریودیک در فلوئنت

/periodic-heat-transfer-in-fluent/

مسائل زیادی وجود دارند که جریان و انتقال حرارت در آنها بصورت پریودیک است. در این بخش موارد زیر آموزش داده می شوند: • نحوه ایجاد یک ناحیه پریودیک در نرم افزار فلوئنت • تعریف دبی جرمی یک ناحیه پریودیک مشخص • مدل سازی انتقال حرارت پریودیک با شرایط دمایی معلوم در مرز • رسم نمودار توزیع دما در...

جریان سیال غیر نیوتنی حول کره در فلوئنت

/flow-arund-sphere-with-fluent/

در این پروژه به بررسی نتایج حاصل از جریان سیال غیر نیوتنی حول کره با نرم افزار فلوئنت پرداخته خواهد شد و برای این کار، جریان حول کره ای به قطر 2 سانتی متر با نرم افزار گمبیت رسم گردیده و در نرم افزار فلوئنت مدل شده است. ابتدا اثر اندازه شبکه بر نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته است و به...