مقاله

روابط انتقال حرارت جریان در روی سطوح و داخل مجاری

/heat-transfer-flow-correlations/

در این فایل روابط مربوط به انتقال حرارت روی سطوح و داخل مجاری با مقاطع مختلف جهت دانلود قرار داده شده است. این روابط به طور کلی شامل موارد ذیل میباشد: 1- روابط انتقال حرارت جریان روی سطح خارجی 2- رذوابط انتقال حرارت جریان در مجراهای داخلی 3- روابط ترکیب جریان داخلی و خارجی 4- روابط انتقال...

آنالیز CFD جریان تک فاز در داخل لوله مارپیچ

/cfd-analysis-of-single-phase-flows-inside-helically-coiled-tubes/

مدلسازی انتقال حرارت در در لوله مارپیچ با فلوئنت در این مقاله، انتقال حرارت در در لوله مارپیچ مورد بررسی قرار گرفته است. میدانیم که انتقال حرارت جریان سیال در لوله مارپیچ نسبت به لوله مستقیم بیشتر است. زیرا با عبور جریان از لوله مارپیچ ، در اثر جریان ثانویه ایجاد شده، آشفتگی جریان افزایش...

بررسی افت فشارجریان دوفازی در لوله های مارپیچ با مقطع مستطیلی

/two-phase-flow-pressure-drop-in-helical-rectangular-channel/

افت فشار جریان دوفازی در این مقاله، افت فشار جریان دوفازی آب و هوا در داخل یک کانال مارپیچ با مقطع مستطیل با استفاده از نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده و مورد بررسی قرار گرفته است. عنوان انگلیسی این مقاله بصورت زیر است: An investigation of two-phase flow pressure drop in helical rectangular...