پایان نامه

بررسی ساختار های پریودیک در جریان دوفازی گاز و مایع

/investigation-of-periodic-structures-in-gas-liquid-flow/

از گذشته تاکنون مطالعات تجربی زیادی روی جریانات دوفازی با ساختار پریودیک مانند جریانات موجی و حبابی صورت گرفته است و پروژه های زیادی در این زمینه ها تعریف شده است. در این پایان نامه مقدار کسر حجمی ( void fraction ) هوا به وسیله یک ابزار مخصوص در سه مایع با ویسکوزیته های مختلف اندازه گیری...

تعیین یک روش دقیق و کارامد جهت حل معالادات جریان داخل کانال

/accurate-and-efficient-numerical-solution/

در این پایان نامه مقطع دکتری ، یک روش محاسباتی برای حل جریان داخل کانال ارائه شده است. در این روش محاسباتی ، برای گسسته سازی معادلات ناویر استوکس از روش های مرتبه یک ، دو و بالاتر استفاده گردیده است و جریان داخل کانال به دو روش گذرا و پایا مدل سازی شده و نتایج حاصل از هر یک از این روش ها...