نرم افزار فلوئنت


مقدمه ای بر نرم افزار فلوئنت
شبیه سازی جریان در زانویی
نحوه رسم کانتور در فلوئنت
شبیه سازی جوشش با استفاده از فلوئنت
مدلسازی جریان در لایه مرزی با فلوئنت
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت پریودیک در فلوئنت
آموزش مدل سازی انبساط ناگهانی سیال  
نحوه استخراج نتایج در CFD post

شبیه سازی جریان آشفته در فلوئنت
آنالیز عددی و تجربی انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی مارپیچ

در یک جریان ، هر ذره از سیال یک مسیر مشخصی را طی میکند. نرم افزارهای حل عددی مانند فلوئنت قادر به شبیه سازی و تعیین مسیر جریان هستند. با استفاده از این نرم افزار میتوان جریان سیال را با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی حل کرد . برای استخراج خطوط جریان یا همان stream function میتوان...

17 آذر 1396 22:26 0 دیدگاه

این مقاله توسط پاوار و همکاران تهیه شده است. در این کار، آنها در جالت های پایا و ناپایا ، به بررسی تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی مارپیچ پرداختند. آنها میزان انتقال حرارت را برای سیال نیوتنی آب و سیال غیرنیوتنی محلول آب و گلیگول و چند محلول دیگر مورد بررسی قرار دادند....

19 اسفند 1394 00:05 0 دیدگاه

معادلات حاكم بر جريان سيال يا معادلات ناوير- استوكس كه پيش‌بيني درستي از پديده‌هاي جريان در سيال دارند مستقلاً توسط ناوير و استوكس بدست آمد. البته قبل از بدست آوردن معادلات مذكور دانشمنداني چون ارشميدس، نيوتن و اويلر در زمينه جريان سيال كار كرده بودند و نتايجي در اين زمينه يافته بودند، ولي...

21 دی 1394 21:25 0 دیدگاه

در این فایل که به زبان انگلیسی می باشد، نحوه استخراج نتایج از Ansys cfd post بطور کامل برای یک جریان سه بعدی ترکیبی انتقال حرارت شرح داده شده است. از این آموزش می توان به عنوان یک راهنما چهت انجام پروژه های شبیه سازی جریان در نرم افزار Ansys CFX و Ansys fluent استفاده کرد. به عبارت دیگر پس...

06 دی 1394 22:51 0 دیدگاه

شبیه سازی انبساط ناگهانی در فلوئنت پدیده انبساط ناگهانی در بسیاری از تبدیل های مجاری انتقال آب و گاز مشاهده می شود. از اینرو مدلسازی آن در نرم افزار فلوئنت می تواند کمک بسیاری در جهت پیش بینی محدوده رینولدز بحرانی و همچنین جلوگیری از خفگی در لوله کند. در این قسمت، آموزش تصویری مدل سازی...

20 آذر 1394 19:37 0 دیدگاه

مسائل زیادی وجود دارند که جریان و انتقال حرارت در آنها بصورت پریودیک است. در این بخش موارد زیر آموزش داده می شوند: • نحوه ایجاد یک ناحیه پریودیک در نرم افزار فلوئنت • تعریف دبی جرمی یک ناحیه پریودیک مشخص • مدل سازی انتقال حرارت پریودیک با شرایط دمایی معلوم در مرز • رسم نمودار توزیع دما در...

23 آبان 1394 20:14 0 دیدگاه

جریان لایه مرزی روی صفحه تخت را می توان در نرم افزار فلوئنت به سادگی شبیه سازی کرد. در توضیحات زیر، نحوه مدل سازی جریان لایه مرزی با استفاده از نرم افزار فلوئنت به طور خاصه شرح داده شده است. جریان یک سیال را مطابق شکل زیر روی صفحه تخت در نظر بگیرید. عدد رینولدز جریان روی این صفحه با سرعت 1...

17 آبان 1394 23:46 0 دیدگاه

برای شبیه سازی جوشش در نرم افزار فلوئنت مثالی مطابق شکل زیر بصورت گام به گام توضیح داده شده است. یک مخزن آب مطابق شکل زیر را در نظر می گیریم که دمای آن نزدیک نقطه جوش در 372 کلوین قراد دارد. دمای مرکز جداره پایین دارای دمای 573 کلوین می باشد. در اثر انتقال حرارت دمای آب نزدیک جداره به نقطه...

10 آبان 1394 13:51 0 دیدگاه
12»