آرایه ها در متلب

آرایه های ساده در متلب
آموزش آدرس دهی ارایه ها در نرم افزار متلب
ساختار آرایه در متلب
تغییر جهت آرایه ها در متلب   
آرایه های سطری و ستونی ( ماتریس ها ) در متلب
آموزش ماتریس ها در نرم افزار متلب 
ماتریس های چند بعدی در متلبگاهي شما مجبوريد از يك سري پارامترهاي استفاده كنيد كه هركدام از اين پارامترها خود داراي چندين مشخصه و مقادير معلوم و ... مي باشند ، اگر با روند ماتريسهاي معمولي اقدام به ذخيره اطلاعات نمائيد ،( مثلا روش المان بلندي در تحليل مسائل مختلف تيرو ... ) ، شايد در عمل دچار سردرگمي و مشكل گرديد ،...

25 آبان 1394 15:39 0 دیدگاه

عمليات رياضي مابين چند ماتريس در مطلب ( matlab ) : جمع و تفريق و تقسيم ماتريس ها زماني ممكن است كه از لحاظ سطر و ستون هم اندازه باشند به عبارت ديگر هم سايز باشند. در جمع و تفريق دو ماتريس المانهاي اين ماتريس ها بصورت متناظر با هم وارد عمل مي شوند ، در تقسيم و ضرب ماتريس ها به دو صورت مي...

24 آبان 1394 20:00 0 دیدگاه

اگر آرايه شامل سطر و ستون باشد به آن ماتريس گفته مي شود. براي بيان يك ماتريس در يك آرايه در نرم افزار متلب كافيست مابين آرايه دو آرايه سطر مختلف علامت سميكالن و مابين بقيه آرايه هاي هم سطر فاصله يا علامت كاما قرار دهيم . مثال زير يك ماتريس 2 سطر و چهار ستون را نشان مي دهد : g=[1 2 3 4;5 6...

23 آبان 1394 19:22 0 دیدگاه

مثالهاي كه براي بيان آرايه ها در نرم افزار متلب بيان شدند،همگي بردارهايی با يك سطر و چندين ستون بودند ، ما مي توانيم آرايه هايی با يك ستون و چندين سطر نيز بيان نمائيم كه اصطلاحا به آن بردارهاي ستوني نيز گفته مي شود . در بردارهاي سطري بيان كرديم براي جداكردن المانها مي توان از فاصله و يا...

23 آبان 1394 19:17 0 دیدگاه

در ابتداي معرفي آرايه ها در متلب مثال محاسبه سينوس يك زاويه 0 تا pi را بيان كرديم و مقادير آنرا براي 11 نقطه محاسبه نموديم حال اين سوال پيش مي ايد اگر تعداد نقاط درخواستي بيشتر باشد، مثلا يك ميليون نقطه، چگونه ما مي توانيم آرايه x را در نرم افزار متلب (matlab) بيان كنيم بدون آنكه فضاي...

21 آبان 1394 23:00 0 دیدگاه

حال x مثال قبلي را كه بصورت زير در نرم افزار متلب تعريف شده را در نظر بگيريد : x=[0,.1*pi,.2*pi,.3*pi,.4*pi,.5*pi,.6*pi,.7*pi,.8*pi,.9*pi,pi]; كه شامل 11 المان كه در يك سطر و 11 ستون ا قرار دارند مي باشد ، در رياضيات به آرايه فوق آرايه يك سطر و 11 ستون گفته مي شود و با عبارت 11*1 نشان داده...

20 آبان 1394 00:12 0 دیدگاه

در مسئله محاسبه تابع (y=sin(x كه در آن x بین 0 و pi می باشد. واضح است كه مجاسبه تابع y در تمامي نقاط غيرممكن مي باشد و ما فقط مي توانيم تعداد تقسيمات خود را در اين بازه افزايش دهيم مثلا براي x مي توانيم عبارات زير را در نظر گرفته و مقدار y را بر اساس آن محاسبه نمائيم : به پارامترهاي مانند...

19 آبان 1394 23:34 0 دیدگاه