معادلات ديفرانسيل

معادلات ديفرانسيل مقدمه : دراين فصل به حل عددي معادلات ديفرانسيل در مطلب خواهيم پرداخت ، و شامل موارد زير ميباشد ، حل معادلات ديفرانسيل با شرايط اوليه براي معادلات ديفرايسيل( ODEs) ومعادلات ديفرانسيل جبري( DAEs ) و حل معادلات ديفرايسيل تعلل ( DDEs ) كه در آن شرايط اوليه از پارامترهاي...

08 دی 1394 20:26 0 دیدگاه