چند جمله ايها و درونيابي

درونيابي عبارتست از پروسه اي كه براساس آن مقادير مابين يكسري نقاط معلوم را ميتوان معين نمود . در اين بخش مختصري راجع به دونيابي صحبت كرده وسپس درونيابي دوبعدي و سه بعدي راشرح داده و مثالهاي از كاربردهاي آن را بيان مي كنيم ، سپس درونيابي داده هاي چند بعدي و روش درونيابي مثلثي و اسكاتر را...

21 آذر 1394 23:23 0 دیدگاه

در اين بخش خلاصه اي از توابع چند جمله اي در مطلب و نحوه ايجاد و بكارگيري چند جمله ايها ، محاسبه ريشه هاي يك چند جمله اي ، عمليات رياضي برروي چند جمله ايها، محاسبه مشتقات آن ، منطبق كردن يك چند جمله اي بر اساس يكسري داده ها خواهيم پرداخت . خلاصه اي از توابع چند جمله اي ها: مطلب داراي يكسري...

17 آذر 1394 21:29 0 دیدگاه