متن در متلب


کارکتر ها در متلب ( matlab )
آرایه های سلولی در متلب ( matlab )
فرمت خروجي  در نرم افزار متلب (  matlab  )

كنترل فرمت خروجي در نرم افزار متلب ( matlab ) : در مثال فوق راجع به تعيين فرمت فاصله مابين ارقام با استفاده از كليد space و ايجاد فاصله مناسب مطالبي را فرا گرفتيد ، حال ميخواهيم ، آنرا كاملتر نمائيم : كاراكتر توضيح مثال مابين دوخروجي فرمت مورد نظر ( مثلا \b ) جايگزين شود sprintf('A=%3.4f\be=%+2.4f',...

05 آذر 1394 19:16 0 دیدگاه

آرايه هاي سلولي ( cell arrays of string ) در متلب: شما مي توانيد به استفاده از آرايه هاي متن و جمله دلخواه خود را با آدرس دهي به المان هاي ماتريس نيز در قسمتهاي مختلف برنامه خود بكار ببريد براي اين منظور از يك روند خاصي استفاده مي كنيم كه به آن اصطلاحا آرايه هاي سلولي رشته يا (cell array...

04 آذر 1394 22:34 0 دیدگاه

نرم افزار مطلب ( matlab ) توانائي بالائي در تسخير اعداد و عمل برروي آنها را دارد ولي اين توانائي زماني كامل مي گردد كه بتوان علاوه بر اعداد ،حروف يا كاراكترها را وارد برنامه خود نمود و براي بيان مفاهيم و منظور بهتر خود در برنامه (مثلا در ترسيمات براي جداكردن نمودارها و تشخيص آنها از همديگر...

02 آذر 1394 20:28 0 دیدگاه