کاربرد ماتریس ها

بسياري از معادلات خطي قابل نمايش بفرم ماتريسهاي ساده در نرم افزار مطلب هستند و مي توان با قوانين مربوط به ماتريسها به راحتي اقدام به حل اينگونه معادلات نمود براي مثال دستگاه زير را درنظر بگيريد : دستگاه فوق را ميتوان بفرم زير نيز نوشت : در واقع دستگاه معادلات فوق تبديل به فرم زیر گرديد كه...

26 آبان 1394 18:18 1 دیدگاه