گرافيك و ترسيمات دوبعدي

دستورات پايه ترسيمات در مطلب : در جدول زير تعدادي از توابع پايه در ترسيمات را مشاهده مينمائيد : تابع توضيح plot ترسيم دوبعدي مفروضات با مقياس خطي هر دو محور plot3 ترسيم سه بعدي مفروضات با مقياس خطي محورها loglog ترسيم دو بعدي مفروضات با مقياس لگاريتمي هر دو محور Semilogx ترسيم دوبعدي با...

30 دی 1394 18:18 0 دیدگاه

مقدمه : در اين بخش تكنيكهاي ترسيم داده ها و توابع ،ويرايش ترسيمات ، تغيير وتنظيم محورهاي مختصات و فرمت آنها ، تغيير ديد ترسيم ، پنجره جزئيات ترسيم و نحوه تغيير آن ، دستورات پايه و اساسي در ترسيم ، تمايش چند ترسيم در يك پنجره و اضافه كردن برچسب محورها ، بيان انواع ترسيمات ستوني و دايروي و...

24 آذر 1394 19:01 0 دیدگاه